Preskočiť na obsah

14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 

Mesto hmly II

4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 

Oáza Figovníkov II.

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Mesto hmly II
  • larpová hra
14. 10. 2023 - 15. 10. 2023 Blind Kaspian  Mestská fan­ta­sy, Mesto 
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
4. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, Orientálne Fantasy 
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Project Exodus II: Ghoul Wars
  • larpová hra
29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Svetielko (dru­hý a tre­tí beh)
  • larpová hra
10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 horal­ka Sládkovičovo  psy­cho­lo­gic­ká pocho­dov­ka, interiér/les

Gangy Prešporku 2009

V mene kom­pá­nie OK Productions si vás dovo­ľu­jem pozvať na pia­ty roč­ník let­nej mest­skej hry… 

Projekt Systém

Neznáme hlad, chu­do­bu, nespra­vedl­nost. Žijeme ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti, zalo­že­né na ide­álech lid­skos­ti a soli­da­ri­ty. Kde… 

Hľadáme práve Teba

SLAD stag­nu­je. Dokopy nikto nevie, čo je vlast­ne v nepo­riad­ku a čo tre­ba zme­niť. Zo… 

Vyserte sa na publikum

S novou posi­lou do pro­jek­tu Výťah pri­cha­dza hneď aj prvý člá­nok. Prijemné čítanie… 

Len ty môžeš zachrániť SLAD

„…našou sna­hou je napo­má­hať pri pro­pa­gá­cii a orga­ni­zá­cii jed­not­li­vých akcií a sna­žiť sa rozp­rú­diť diskusie… 

Targart

Targart Dlho oca­ka­va­na repor­taz sa konec­ne dosta­va na svet­lo sveta… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11