Preskočiť na obsah

Projekt Systém

Neznáme hlad, chu­do­bu, nespra­vedl­nost. Žijeme ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti, zalo­že­né na ide­álech lid­skos­ti a soli­da­ri­ty. Kde jiné ide­olo­gie sel­ha­ly, my jsme uspěli. Vytvořili jsme lep­ší mís­to pro život, vytvo­ři­li jsme Systém.

Systém je tro­chu jiný larp, kte­rý vám během jed­no­ho víken­du umož­ní zjis­tit, co sku­teč­ně zna­me­ná tota­li­ta, a udělat si na věc vlast­ní názor. Informace o tom­to pro­jek­tu, kte­rý pro­běh­ne na podzim letoš­ní­ho roku, nalez­ne­te na strá­ce http://​www​.pro​jekt​-sys​tem​.cz a za zmín­ku sto­jí pře­dev­ším člá­nek urče­ný pro lar­pe­ry, kte­rý vyšel na por­tá­lu Larpy​.cz – http://​www​.lar​py​.cz/​z​_​d​o​m​o​v​a​/​p​r​a​v​d​a​-​o​-​s​y​s​t​e​mu/

Diskutovat o tom­to lar­pu může­te pří­mo tady na Sladu ve vlák­ně – http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​8​3​&​t​=​2​828