Preskočiť na obsah

Ako sa pripraviť na larp

Krátka a jed­no­du­chá odpo­veď na túto otáz­ku by bola: „Pripravte sa tak, ako to od vás chce orga­ni­zá­tor hry.“ Ten, komu také­to vysvet­le­nie sta­čí, môže teraz pre­stať čítať ten­to text a začať čítať pro­po­zí­cie hry, kto­rú si vybral. Ak ste sem zablú­di­li a zatiaľ vlast­ne nevie­te, čo to ten larp je, tak si o lar­pe nie­čo pre­čí­taj­te.

Dobre zba­vi­li sme sa tých, kto­rí už o lar­pe vedia prí­liš veľa, aj tých, kto­rí o ňom vedia prí­liš málo. Už ste tu len vy – lar­po­ví nová­či­ko­via. Tento člá­nok nie je o tom, čo by ste si mali zba­liť do ruk­sa­ku / ige­lit­ky / prí­ves­né­ho vozí­ka / heli­kop­té­ry, keď ide­te na lar­po­vú hru. Je o tom, ako by ste sa mali pri­pra­viť vy.

10 krokov, ktoré by ste mali urobiť predtým, než pôjdete hrať larp

1. Vyberte si hru ktorá vám bude vyhovovať.

Väčšina prob­lé­mov spo­čí­va v tom, že nie­kto prob­lé­mom nepre­di­šiel. Ak viem, že nemám rád wes­tern, tak si ten Poklad na strie­bor­nom jaze­re jed­no­du­cho nepus­tím. A ak áno, tak na to musím mať naozaj dob­rý dôvod. Napríklad, že chcem pre­ko­nať svo­je predsudky.

Pamätajte si však, že kým film vašou nechu­ťou neja­ko obzvlášť netr­pí, na lar­po­vej hre sú ďal­ší hrá­či, kto­rým môže Vaše wes­ter­no­vé nechu­ten­stvo kaziť ich záži­tok z hry. Preto si vybe­raj­te naozaj také hry, kto­ré bude­te chcieť hrať napl­no. Ak nevie­te, kde by ste lar­po­vé hry našli, inšpi­ruj­te sa v člán­ku Kde lar­py náj­dem.

2. Prečítajte si základné informácie o hre: Čo, kde, kedy, kto a za koľko.

Je hádam samoz­rej­mé, že hrať pôj­de­te iba takú hru, na kto­rú ísť môže­te. A to pla­tí rov­na­ko pre mies­to, čas aj vstup­ný popla­tok hry.

Poznámka: Ak je na Vašu peňa­žen­ku nie­kto­rá z hier prí­liš dra­há, tak si ju jed­no­du­cho nevy­ber­te. Nemá zmy­sel pro­siť orga­ni­zá­to­rov o zní­že­nie vstup­né­ho, a nemá zmy­sel ani ísť vykrad­núť ban­ku. V prvom prí­pa­de sa stret­ne s nepo­cho­pe­ním a v tom dru­hom s rukou zákona.

3. Prihláste sa na hru a zaplaťte registračný poplatok.

Tento krok si neza­slú­ži ani túto jed­nu vysvet­ľu­jú­cu vetu, kto­rú som k nemu napísal.

4. Komunikujte s organizátormi.

Slušný orga­ni­zá­tor Vám po regis­trá­cii na hru odpí­še. Niektorým to trvá 10 sekúnd, iným pokoj­ne aj nie­koľ­ko týž­dňov. Každý by však odpí­sať mal. Teraz je rad na Vás. Keď ste dosta­li email od orga­ni­zá­to­ra, pre­čí­taj­te si ho a odpíš­te naň. Nie, nie je to spam. Je to sna­ha pri­pra­viť Vám hru tak, aby ste si ju naozaj užili.

5. Prečítajte si doplňujúce informácie o hre: príbeh, pravidlá, texty o svete (takzvaný lore).

Do ter­mí­nu hry je ešte dosť času, ale Vy sa už nevie­te doč­kať. Našťastie je tu mož­nosť ako môže­te svo­ju ener­giu inves­to­vať do nie­čo­ho uži­toč­né­ho a záro­veň prí­jem­né­ho. Prečítajte si všet­ky dopl­ňu­jú­ce infor­má­cie o hre, kto­ré tvor­co­via zve­rej­ni­li. Nielen, že tým vypl­ní­te svoj čas, ale ušet­rí­te tým tvor­com čas a stres, keď zis­tia, že o ich hre nevie­te vôbec nič.

6. Pripravte si / prečítajte si postavu.

Pri tom­to kro­ku zále­ží na tom, či ide­te na hru, pre kto­rú tvor­co­via pri­pra­vi­li posta­vy vopred, ale­bo si posta­vu máte vymys­lieť sami. V prvom prí­pa­de by ste pod­kla­dy k Vašej posta­ve mali dostať pria­mo od tvor­cov buď vopred, ale­bo tes­ne pred hrou. To zále­ží len na tvorcoch.

V dru­hom prí­pa­de Vás tvor­co­via pria­mo vyzvú, aby ste si posta­vu pri­pra­vi­li. Pri jej príp­ra­ve sa riaď­te pokyn­mi tvor­cov, Vašimi túž­ba­mi a zdra­vým roz­umom. Ideálne pres­ne v tom­to pora­dí. Ak Vám orga­ni­zá­tor napí­še, že Vaša posta­va sa pre ich hru nie veľ­mi hodí, nemys­lí to zle. Je super, že chce­te hrať hra­ni­čia­ra žijú­ce­ho v stre­do­ve­kom lese, ale na detek­tív­nu hru z pro­stre­dia Aktov X sa hodí pri­naj­lep­šom ako neja­ký akt X.

7. Komunikujte s organizátormi.

Pretože včas­nej komu­ni­ká­cie s orga­ni­zá­tor­mi nikdy nie je dosť. Iba že by jej bolo prí­liš veľa. V tom prí­pa­de orga­ni­zá­to­rom rov­no napíš­te, že Vás otra­vu­jú prí­liš, a že sa Vám majú ozvať až týž­deň pred hrou. Jednoducho pove­da­né: Komunikujte s organizátormi.

8. Prečítajte si základné informácie o hre: Čo, kde, kedy a kto.

Áno, aj ten­to krok tu už raz bol. Keďže sa ale ter­mín hry blí­ži, potre­bu­je­te skon­tro­lo­vať 3 veci. Pozrite si svoj kalen­dár, či Vám do ter­mí­nu hry náho­dou nie­čo nepriš­lo. Ak áno, čo naj­skôr to daj­te vedieť orga­ni­zá­to­rom. Overte si, či naozaj vie­te, kde sa hra odo­hrá­va, aj to, či sa na mies­to kona­nia vie­te dostať. Pozor, naprí­klad Červený kameň je aj hrad pri Trnave, ale aj dedi­na pri Ilave. Nakoniec si over­te pred­po­veď poča­sia, aby ste vede­li, čo si potre­bu­je­te zbaliť.

9. Zbaľte si veci.

Tento krok začí­na číta­ním. Niektoré hry majú špe­ciál­ne požia­dav­ky na hráčs­ke kos­tý­my či vyba­ve­nie. Prezrite si ešte raz strán­ku hry a komu­ni­ká­ciu s orga­ni­zá­tor­mi, nebu­de­te potre­bo­vať nie­čo špe­ci­fic­ké. Ak áno, zbaľ­te to, ak nie, tak to nez­baľ­te. Zvyšné bale­nie je iba na Vás. Ak zvlád­ne­te v mra­ze pre­žiť iba v žab­kách a tren­kách a v hre to nebu­de pre­ká­žať, je to Vaše roz­hod­nu­tie. Bolo by ale fajn, ak by ste pri bale­ní zapo­ji­li zdra­vý roz­um. Nie nebaľ­te ho, pou­ži­te ho.

10. Dopravte sa na miesto konania.

Vyššie som už napí­sal, že nie je Červený kameň ako Červený kameň. Privezte sa pre­to urči­te na správ­ne mies­to. Ak si nie ste istý, tak komu­ni­kuj­te s orga­ni­zá­tor­mi. Možno bude­te mať šťas­tie a budú vedieť o nie­kom, kto na mies­to hry pôj­de s prázd­nym autom.

Nech už pôj­de­te na mies­to hry akým­koľ­vek doprav­ným pros­tried­kom, príď­te načas. Ak plá­nu­je­te prí­sť neskôr, ako to od hrá­čov chcú orga­ni­zá­to­ri, napíš­te im o tých­to Vašich plánoch.

11. Hrajte hru tak, ako by ste chceli aby ju hrali ostatní hráči.