Preskočiť na obsah

Kde larpy nájdem

Nechali ste sa pre­sved­čiť a chce­te si zahrať neja­kú lar­po­vú hru. Lenže, kde neja­ké hry nájsť? Máte šťas­tie. Zhodou náhod ste prá­ve teraz na strán­ke, kde slo­ven­skí lar­po­ví tvor­co­via pub­li­ku­jú infor­má­cie o plá­no­va­ných akciách.

Ak by ste naj­rad­šej vyskú­ša­li neja­kú slo­ven­skú hru, otvor­te si rov­no náš lar­po­vý kalen­dár. Zobrazia sa vám blí­žia­ce sa hry. Teraz vás bude naj­viac zau­jí­mať stĺpec info. Organizátori v ňom zve­rej­ňu­jú žáner a hry a pro­stre­die, v kto­rom sa odo­hrá­va. Najčastejšie tam asi uvi­dí­te nie­čo ako fan­ta­sy stre­do­vek – najob­ľú­be­nej­šiu kom­bi­ná­ciu slo­ven­ských tvor­cov. Chcete si zahrať detek­tív­nu hru? Hľadajte slo­vo detek­tív­ka, túži­te po sci-fi, či posta­po­ka­lyp­tic­kom žán­ri? Je mož­né, že aj na také­to hry v zozna­me narazíte.

Ak by Vám slo­ven­ské hry nesta­či­li, nevá­haj­te sa poob­ze­rať aj v Čechách či na Morave, naj­jed­no­duch­šie pomo­cou čes­ko-slo­ven­skej lar­po­vej data­bá­zy. ale­bo pomo­cou strá­nok www​.lar​py​.cz.

Nenašli ste lar­po­vú hru, kto­rá vám vyho­vu­je? Možno nie­kto čaká prá­ve na váš nápad. Napíšte na našu strán­ku člá­nok o hre, kto­rú by ste si radi zahra­li. Na člá­nok sa necí­ti­te, oslov­te lar­po­vých tvor­cov pria­mo. Šepká sa, že sa zdru­žu­jú vo face­bo­oko­vej sku­pi­ne Spoločnosť lar­pov a dre­vár­ní.