STEREOTYP – Príbeh jednej sudičky

Zlá víla sudič­ka. Och, kto dal mne do vien­ka ten­to osud? Iste neja­ká zlo­my­seľ­ná kole­gy­ňa. A vieš vôbec Ty, Čitateľ, aký ten môj osud je? Príbeh v prí­be­hu Stereotypu, jed­nej roz­práv­ky, kto­rej dal Rozprávač nety­pic­ky typic­ký koniec. Aspoň pre mňa. Ak chceš ten­to prí­beh spoz­nať a roz­prá­vať ho svo­jim deťom, kto­ré ho potom budú roz­prá­vať svo­jím deťom a tak ďalej až kým budú Čitatelia veriť na roz­práv­ky, čítaj ďalej.

Paralelné svety II: Alenkine absurdity

Išli sme tma­vou ulič­kou, lebo som roz­bi­la fľaš­tič­ku. Karhavo sa na mňa pozrel. A zra­zu sa jeho výraz zme­nil a jeho oči sa na mňa díva­li ako keby mi z hla­vy vyras­tal namies­to ľavé­ho ucha cho­bot. Ale on sa len díval na moju ľavú ruku, v kto­rej skon­či­la uspá­va­cia šípka…

Paralelné svety II: Norin pohľad na vec

To čo má zna­me­nať?!!! Zrazu sa pre­be­riem v akom­si aute, oko­lo mňa sú ozb­ro­je­ní zamas­ko­va­ní chla­pi a kým sa stih­nem spa­mä­tať, už ma bru­tál­ne vyťa­hu­jú z auta a vso­tia ma do špi­na­vej zavši­ve­nej die­ry, kde sa na mňa vrh­nú ďal­ší úchyl­ní ľudia a sna­žia sa ma vypočúvať…

Semper Fidelis – Denník kadeta Cerebra

Semper Fidelis. Tak som sa tam dostal. Výber spo­me­dzi všet­kých adep­tov bola ta naj­tvr­d­šia skúš­ka, akej sa mi dote­raz dosta­lo. K tomu, ako výber pre­bie­hal sa nemô­žem zdô­ve­riť ani len den­ní­ku, je to tajom­stvo a nech­cel by som si kari­é­ru ska­ziť hneď spočiatku…