Preskočiť na obsah

DobroFanth 2009 – legenda pokračuje

  • by

Ako kaž­dé leto po dlhé roky rokú­ce je pre Vás aj ten­to rok pripravenýDobroFanth. Týmto by som rád pozval všet­kých priaz­niv­cov LARPu, dob­rej zába­vy a dob­ro­druž­stva na 18. roč­ník tej­to akcie.

DobroFanth je výni­moč­ný tým, že sa na Slovensku orga­ni­zu­je už od roku 1991 a orga­ni­zač­né žez­lo sa pri­ro­dze­nou ces­tou pre­sú­va od orga­ni­zá­to­rak orga­ni­zá­to­ro­vi. Každý vymys­lí nie­čo nové, vne­sie do hry vlast­né prvky.DobroFanth samot­ný je zame­ra­ný hlav­ne na kva­li­tu. Kvalitu príbehu,prepracovanosť postáv a sve­ta. Uprednostňujú sa jed­no­du­ché pra­vid­láa osob­ný prí­stup k hrá­čom. Organizátori sa sna­žia dosiah­nuť toho, aby sah­ráč cítil ako súčasť sve­ta a vedel sa vžiť do svo­jej posta­vy. Neexistujúžiadne pev­né pra­vid­lá pre vytvá­ra­nie postáv. Zapojenie do sve­ta zabez­pe­ču­je pre­via­za­nosť prí­be­hov jed­not­li­vých účastníkov.

Koncept pre­dá­va­nia orga­ni­zač­ných povin­nos­tí z orga­ni­zá­to­ra naor­ga­ni­zá­to­ra sa u nás sko­ro nevys­ky­tu­je. DobroFanth je však pek­ným prí­kla­dom toho, že aj tým­to spô­so­bom je mož­né dosiah­nuť zacho­va­nie a zvy­šo­va­nie kva­li­ty hry. Nejedná sa o hru for­my Svet, kde kaž­dý roč­ník nad­vä­zu­je napred­chá­dza­jú­ci. Každá hra je svo­jim spô­so­bom jedi­neč­ná. Vďaka tomu­to saor­ga­ni­zá­to­rom poda­ri­lo neupad­núť do ste­re­oty­pu a kaž­dý roč­ník môžu začaťs nápad­mi, pre kto­ré je hra­ni­cou iba pred­sta­vi­vosť a fan­tá­zia. Taktooslobodení od hra­níc prí­be­hu a sve­ta si kaž­dý vytvo­rí hru, aká mu najviacvyhovuje.

Zjednodušením pra­vi­diel a tvor­by posta­vy je dosia­hnu­té to, že hráč sane­mu­sí zaobe­rať tým, ako si zapa­mä­tá dlhé pra­vid­lá, ale skôr tým, ako zahrás­vo­ju posta­vu. Vďaka tomu, že tvor­ba posta­vy je indi­vi­du­ál­na u kaž­dé­ho­ú­čast­ní­ka, odpa­dá mož­nosť meta­her­né­ho špe­ku­lo­va­nia pred­ví­da­nia akcií iných­pos­táv („on je bojov­ník lvl6 tak­že má dva úhy­by za kolo…“).

DobroFanth je vhod­ný aj pre začí­na­jú­cich hrá­čov. Organizátori nema­júp­rob­lém vziať na hru úpl­né­ho nová­či­ka. Vďaka tomu, že sa kaž­dé­mu hrá­čo­vi­osob­ne venu­jú sa taký­to hráč na hre málo­ke­dy stra­tí a stá­le si náj­de svo­ju­ces­tu. Na DobroFanth dokon­ca nie­ke­dy cho­dia aj rodi­čia účast­ní­kov a nie­le­na­ko pozo­ro­va­te­lia ale rov­no ako hráči.

Takže aj ten­to rok sme pre Vás pri­pra­vi­li nie­čo nové. Tešíme sa, žeuvi­dí­me našich sta­rých zná­mych, ale aj nová­či­kov a vše­obec­ne kaž­dé­ho, kto márád dob­rú zábavu.

Info o hre: www​.dob​ro​fanth​.eu