Preskočiť na obsah

Jezevec

Projekt Systém

Neznáme hlad, chu­do­bu, nespra­vedl­nost. Žijeme ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti, zalo­že­né na ide­álech lid­skos­ti a soli­da­ri­ty. Kde jiné ide­olo­gie sel­ha­ly, my jsme uspěli. Vytvořili jsme lep­ší mís­to pro život, vytvo­ři­li jsme Systém.

Teoretický trojúhelník

Nemáte rádi, když lidé na por­tá­lu pou­ží­va­jí výra­zy z divo­kých zahra­nič­ních teorií a vy neví­te o čem mlu­ví. Nebo máte tuše­ní, ale nej­ste si jis­ti, jesl­ti to vní­má­te stej­ně jako oni? Pak je ten­to člá­nek pro vás. Přiblížení teore­tic­ké­ho mode­lu běž­ným hrá­čům a organizátorům.

Upíří tanec smrti

Zapomeňte na všech­no, co jste si kdy mys­le­li, že víte o Brně. Loňský podzim v jeho zdech zane­chal více stop, než se mùže zdát. Před rokem, v době, kdy všich­ni sla­bo­du­ší zača­li zou­fa­le tlouct o mří­že svých cel, ješ­tě nikdo z komu­ni­ty netu­šil, že to je pou­ze začá­tek. Soukolí, kte­ré měla zùs­tat navěky zrez­lá, jsou nyní v pohy­bu. Blíží se nej­del­ší noci pro spo­leč­nost brněn­ských Rodných.

Jeepforma – trochu jiný náhled na larpy

V rám­ci své­ho záj­mu o nara­ti­vis­tic­ké meto­dy v lar­pu nara­zil Permon na usku­pe­ní Jeepen. Záběr čin­nos­ti se pohy­bu­je na pome­zí stol­ních rolo­vých her a lar­pu, kdy se pokou­ší roz­ví­jet meto­dy, kte­ré přis­pí­va­jí ke tvor­bě pří­běhu na roz­díl od jiných cílů her.

Piráti na scénu!

Útes před námi. Útééés!“
Kapitán zved­ne hla­vu prá­vě ve chví­li, kdy se ze tmy před pří­dí vyno­ří tma­vý obrys. „Ostře dopra­va, pane McMulligane! Ostře dopra­va! Bocmane! Vemte něja­ký chla­py a ska­sej­te hlav­ní plach­tu! Musíme to polo­žit po vět­ru! Honem, vy čelád­ko líná, nebo je po nás! Jste mořš­tí vlci, u všech pekel! Tak se k čer­tu pohněte!“

Na kafe po Odrazu

Jsou to dva měsí­ce, co skon­čil prv­ní roč­ník kon­fe­ren­ce Odraz věno­va­né lar­pu a s ním sou­vi­se­jí­cí tema­ti­ce. Dostatečná doba, abych si mohl uva­řit kafe, rozp­ros­třít po sto­le zápis­ky z prùběhu plá­no­vá­ní i rea­li­za­ce, a shr­nout celou akci z pohle­du koor­di­ná­to­ra orga­ni­zač­ní­ho týmu.

Cesta dlouhým dnem do noci

Cesta dlou­hým dnem do noci je prv­ní čes­ký (veřej­ně pre­zen­to­va­ný) larp, kte­rý si svo­ji před­lo­hu našel v diva­del­ní hře. Nečerpá z ní pou­ze téma a atmo­sfé­ru, ale i svým způso­bem prá­ce s rolí celý larp sku­teč­ně přib­li­žu­je diva­del­ní­mu kusu.

Vražda v saloonu „U prérijní růže“

Saloon se odeh­rá­vá v obdo­bí Divokého zápa­du v malém měs­teč­ku příz­nač­ně nazva­ném Smalltown. Zde má dojít k pro­de­ji pozem­ku. A to ne leda­ja­ké­ho. Ve hře je hod­ně, neboť se na něm nachá­zí zdroj vody. Komu však připadne?

Sborník z larpové konference Odraz zveřejněn

Pořadatelé prv­ní čes­ké lar­po­vé kon­fe­ren­ce Odraz zve­řej­ni­li jeden z hlav­ních výstu­pů akce – sbor­ník člán­ků, kte­ré obsa­hem pos­ti­hu­jí něk­te­rá před­ná­še­ná témata.

Krátká zpráva o upířím plese

V sobo­tu 8. břez­na byla vzkří­še­na více než půls­to­le­tí sta­rá tra­di­ce. Prestižní ples pro brněn­skou sme­tán­ku, kte­rý ovšem v lec­čems nebyl tím, čím se zdál. A ač to pro bul­vár­ní média byla udá­lost roku, repor­táž, kte­rá poté vyšla v novi­nách, byla více než strohá.