Preskočiť na obsah

3. 8. 2023 - 6. 8. 2023 

20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 

Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023

29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 

Project Exodus II: Ghoul Wars

Najnovšie udalosti

Udalosť Dátum Organizátor Miesto Info
Oáza Figovníkov II.
  • larpová hra
3. 8. 2023 - 6. 8. 2023 Chaim Trenčianska Teplá (okres Trenčín)  Orientálne Fantasy, 
Letný LARP: Kráľovstvo Vína 2023
  • larpová hra
20. 7. 2023 - 23. 7. 2023 Vizi Lesík pri Červenom kameni  dedin­ské dob­ro­druž­stvá, Kráľovstvo Vína, roz­práv­ko­vo-fan­ta­sy stredovek 
Project Exodus II: Ghoul Wars
  • larpová hra
29. 4. 2023 - 30. 4. 2023 Matis PanzerHauz  Post-Apocalyptic, Vojenská pozo­ro­va­teľ­ňa + oko­li­tý les 
Svetielko (dru­hý a tre­tí beh)
  • larpová hra
10. 3. 2023 - 11. 3. 2023 horal­ka Sládkovičovo  psy­cho­lo­gic­ká pocho­dov­ka, interiér/les
Mesto hmly
  • larpová hra
8. 10. 2022 - 9. 10. 2022 Blind Bratislava  Mestská fan­ta­sy, Mesto 

Stretnutie 2010

Cieľom akcie je orga­ni­zá­to­rom lar­pov a podob­ných hier poskyt­núť pries­tor na dis­ku­siu. Diskusie teda budú… 

Faň Ťaž

Obzrela som sa oko­lo seba a zis­ti­la, že som sa dosta­la do dosť podiv­nej skupinky:… 

Vianočné posedenie

Vážení lar­pis­ti, sko­ro­lar­pis­ti aj nelar­pis­ti, v sobo­tu 26.12.2009 sa ako kaž­dý rok usku­toč­ní Vianočné stret­ko, na… 

DEFCON 2010

V polo­vi­ci sep­tem­bra toh­to roku sa via­ce­rí LARPisti odhod­la­li zachrá­niť svet v prvom tes­to­va­com behu… 

Semper Fidelis

Pred neja­kým časom pre­beh­la na fórach SLADu dis­ku­sia o nápa­de zor­ga­ni­zo­vať LARP s tema­ti­kou vojenského… 

Návrat chaosu v krajine Garmen

„Zdravím, ó moc­ný pane, koneč­ne sa mi poda­ri­lo s vami nad­via­zať tele­pa­tic­ké spo­je­nie. Spolu s… 

Tordhan 2010 – prvá vízia

Toto je prvý ofi­ciál­ny text k budú­co­roč­né­mu Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem tento… 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11