Preskočiť na obsah

Erronis Crew

Z denníka Koprolita III., člena Rady (Erronis)

19.júl, rok 571 po Založení
V maté­ri­ovom tur­na­ji zví­ťa­zil pod­ľa oča­ká­va­nia Cohen, no bolo to omno­ho tes­nej­šie, než som čakal, ten Krpec mu dal riad­ne zabrať. Zatiaľ sme mu nič nepo­ve­da­li, počká­me, ako sa osved­čí. Večer sme tiež vyrie­ši­li tú neprí­jem­nosť s Gombalom. Telo sme ukry­li do para­lel­nej sfé­ry. Nemám z toho dob­rý pocit, dúfam, že ďal­ší člen Rady nebu­de taký krát­ko­zra­ký v otáz­ke bla­ho­by­tu mesta.