Preskočiť na obsah

Vilko

Hľadáme práve Teba

  • by

SLAD stag­nu­je. Dokopy nikto nevie, čo je vlast­ne v nepo­riad­ku a čo tre­ba zme­niť. Zo živo­ta sa sta­la ruti­na a už ani sám admin nevie, kto na čom pra­cu­je, či vôbec pra­cu­je, kto stra­til elán a či náho­dou nie­kto, o koho mene zatiaľ ani nepo­čul, nemá geniál­ny nápad, čo s tým.

POZOR VÍRUS

  • by

Žiadame všet­kých uží­va­te­ľov sub­do­mén *.larp​.sk aby urých­le­ne pre­beh­li svo­je strán­ky a pre­sli vset­ky index súbo­ry, nakoľ­ko sa v nich nachá­dza červ, kto­rý odo­sie­la jeho tvor­co­vi súkrom­né úda­je. (iden­ti­fi­ku­je sa ako ifra­me na kon­ci index súbo­rov. šíri sa cez FTP) Taktiež sa odpo­rú­ča zme­niť hes­lá k FTP účtom. Ak sa ten­to worm rých­lo neza­sta­ví, môže to napá­chať pek­ne nepek­né ško­dy. Teraz to sú iba FTP účty, neskôr to môžu byť súkrom­né dáta z Vášho PC

Tiež si pre­ske­nuj­te Vaše PC od víru­sov, wor­mov, spa­mov atď…

Za pocho­pe­nie ďakujeme

SUTAZ!!! larp​.sk a „Co je to LARP

  • by

Dnes, 9. mar­ca 2009 vyhla­su­je admi­ni­stra­tor­sky tym a redak­cia pri­pra­vo­va­nej stran­ky [url]http://www.larp.sk[/url] sutaz, kto­ra potr­va do 2. apr­la 2009. Do tej­to suta­ze sa mozu aktiv­ne zapo­jit vset­ci cle­no­via aj nec­le­no­via sla­du nehla­diac na vek, ci far­bu ple­ti, rov­na­ko ako ani na to, ci sa uz na tvor­be Tejto stran­ky podiela.

Cena života

  • by

Report z LARPu hra­né­ho na SlavCone 2008. Enjoy…