Na SlavCon 2018 príde Night King z Game of Thrones

Bratislavský fes­ti­val SlavCon 2018 bude mať ten­to rok uni­kát­ne­ho hos­ťa: Vladimíra Furdíka, slo­ven­ské­ho her­ca a kas­ka­dé­ra, kto­rý sa pre­slá­vil naj­mä úlo­hou hlav­nej zápor­nej posta­vy seriá­lu Game of Thrones – Night King. Do Bratislavy dora­zí v sobo­tu 5. mája a na mode­ro­va­nej bese­de poroz­prá­va nie­len o natá­ča­ní seriá­lu Game of Thrones, ale aj o svo­jom dlho­roč­nom pôso­be­ní v úlo­he kas­ka­dé­ra v rôz­nych fil­moch … Pokračovať v číta­ní „Na SlavCon 2018 prí­de Night King z Game of Thrones“

Con-ec 5 žije

Kdo jste byli na minu­lých roč­ní­cích, již víte co máte čekat a pro vás ostat­ní, může­te se těšit na něko­lik sou­běž­ných linií prog­ra­mů (sci-fi, fan­ta­sy, Military, lite­ra­tu­ra, horor, Asie, komiks, ste­am­punk a tra­dič­ní mani­fest fan­tas­ti­ky). Množství komor­ních lar­pů a rpg her.

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

Križiaci – Askalon 1153

Nemáte radi zbra­ne tak ohyb­né, že sa s nimi dá udie­rať aj za roh? Nemáte radi špa­gá­to­vé hrad­by? Nemáte radi brá­nis­ká? Nemáte radi, keď vaša stra­na celú hru vyhrá­va a pre­hrá v záve­reč­nej bit­ke? Nemáte radi bojov­ky, na kto­rých to vyze­rá ako na mate­ma­tic­kej olym­piá­de? Nemáte radi, keď tú olym­piá­du aj tak vyhrá ten čo má lakeť ešte aj na bruchu?

Potom sú kri­žia­ci bit­ka pre vás!

Stretnutie 2010

Cieľom akcie je orga­ni­zá­to­rom lar­pov a podob­ných hier poskyt­núť pries­tor na dis­ku­siu. Diskusie teda budú hlav­nou zlož­kou prog­ra­mu a budú sa sna­žiť uká­zať na pod­stat­né otáz­ky týka­jú­ce sa lar­pov na Slovensku a pozrieť sa na ne z rôz­nych strán.

Tordhan – registrácia, pravidlá a termíny

Zdravím vospo­lok,

poma­ly, ale isto sa nám pri­blí­žil ter­mín spus­te­nia regis­trá­cie na Tordhan 2010. Tento rok bude pre­bie­hať už od počiat­ku iným spô­so­bom, než bolo dote­raz obvyk­lé. Registrácia je totiž roz­de­le­ná na 3 fázy, pri­čom v kaž­dej fáze sa regis­tru­jú roz­diel­ne dru­hy postáv, majú však roz­diel­nu mož­nosť pris­pô­so­biť si svet pod­ľa svo­jich želaní.