Preskočiť na obsah

Oznamy

Pozvánky na uda­los­ti, infor­má­cie o blí­žia­cich sa zme­nách v sta­ve slo­ven­ské­ho lar­pu ale­bo upo­zor­ne­nia na blí­žia­ce sa živel­né katastrofy.

SlavCon 2017

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

Karavána – Ťaženie pre nováčikov (pozvánka)

  • by

Sneh sa ešte len začal topiť a moje ces­tič­ky, kto­ré si vyšlia­pa­la divá zver, sú pre ňu teraz len veľ­mi ťaž­ko schod­né. Je poma­ly nača­se pre­bu­diť sa do novej jari…

Križiaci – Askalon 1153

  • by

Nemáte radi zbra­ne tak ohyb­né, že sa s nimi dá udie­rať aj za roh? Nemáte radi špa­gá­to­vé hrad­by? Nemáte radi brá­nis­ká? Nemáte radi, keď vaša stra­na celú hru vyhrá­va a pre­hrá v záve­reč­nej bit­ke? Nemáte radi bojov­ky, na kto­rých to vyze­rá ako na mate­ma­tic­kej olym­piá­de? Nemáte radi, keď tú olym­piá­du aj tak vyhrá ten čo má lakeť ešte aj na bruchu?

Potom sú kri­žia­ci bit­ka pre vás!

LarpFest 2010 v Bratislave

Už je to tu, ofi­ciál­ne dáva­me na zná­mosť, že sa môže­te tešiť na tre­tí roč­ník fes­ti­va­lu plné­ho zába­vy, lar­pov a skve­lých ľudí…

Stretnutie 2010

Cieľom akcie je orga­ni­zá­to­rom lar­pov a podob­ných hier poskyt­núť pries­tor na dis­ku­siu. Diskusie teda budú hlav­nou zlož­kou prog­ra­mu a budú sa sna­žiť uká­zať na pod­stat­né otáz­ky týka­jú­ce sa lar­pov na Slovensku a pozrieť sa na ne z rôz­nych strán.

Tordhan – registrácia, pravidlá a termíny

Zdravím vospo­lok,

poma­ly, ale isto sa nám pri­blí­žil ter­mín spus­te­nia regis­trá­cie na Tordhan 2010. Tento rok bude pre­bie­hať už od počiat­ku iným spô­so­bom, než bolo dote­raz obvyk­lé. Registrácia je totiž roz­de­le­ná na 3 fázy, pri­čom v kaž­dej fáze sa regis­tru­jú roz­diel­ne dru­hy postáv, majú však roz­diel­nu mož­nosť pris­pô­so­biť si svet pod­ľa svo­jich želaní.