Preskočiť na obsah

Belladona

Prístup k tvorbe postavy vo svete WoD

Niekedy sa zdá, že pre mno­hých ľudí (hrá­čov) samot­ný fakt, že budú upí­rom, na hru posta­ču­je. Iné detai­ly ako klan, poza­die, výho­dy kla­nu, nevý­ho­dy kla­nu a podob­ne, sa pre nich javia ako pros­tried­ky, kto­ré si môžu vybrať tak, aby im to vyho­vo­va­lo a aby ich posta­va mala lep­šiu schop­nosť pre­žiť. Poprípade na to, aby vystih­li neja­ký limi­to­va­ný pod­tón cha­rak­te­ru. Klan si zvy­čaj­ne vybe­ra­jú viac na zákla­de povr­ch­né­ho osl­ne­nia a pod­ľa toho aké dosta­nú dis­cip­lí­ny za odme­nu, ak si ho vybe­rú. Málokedy je to na zákla­de hlb­šie­ho chá­pa­nia a hlb­šie­ho prí­stu­pu ku kla­nu a k jeho krá­se skr­ze jeho poza­die, ale aj výho­dy či nevýhody.