Návrat do Subkultúry

Hlas pri­šiel o hlas, zlá Kontesa pre­vza­la moc, rodi­ny sú roz­há­da­né, Rada tri­nás­tich mlčí a Subkultúra sa rúti do záhu­by. Bol narých­lo zvo­la­ný Trh, na kto­rom sa má situ­ácia vyrie­šiť, ak ešte rie­še­nie exis­tu­je. Množstvo Obyvateľov, kto­rí pri­chá­dza­jú zo všet­kých čas­tí Subkultúry sľu­bu­je naj­väč­ší Trh v his­tó­rii. Ktovie, mož­no bude posledný.

Subkultúra

Čujte, čuj­te. Na zná­mosť sa dáva, že za krát­ku dobu Trh sa odo­hrá­va. Či je z blíz­ka a či z ďale­ka, kaž­dý Obyvateľ na Trh ute­ká. Zmení, pre­dá, vyhrá, kúpi, neprí­de len, kto je hlúpy.

Bytovka

5 ľudí v bytov­ke. Každý má svo­je tajom­stvo. Čo sa sta­ne, keď sa tie­to tajom­stvá odha­lia? Čo všet­ko sú ochot­ní uro­biť, aby sa tak nesta­lo? A kto je tajom­ným vra­hom, kto­rý spus­til laví­nu nešťast­ných udalostí?“