Preskočiť na obsah

Čo je to larp

Na tej­to stán­ke Vám vysvet­lí­me, čo to vlast­ne ten larp je. Nechceme Vás unu­diť hro­ma­dou infor­má­cií, kto­ré mož­no nepot­re­bu­je­te, pre­to sme vytvo­ri­li dve rôz­ne vysvet­le­nia. Jedno nud­né, dru­hé o nie­čo zábav­nej­šie. Ale stop. Pred číta­ním aké­ho­koľ­vek tex­tu si urči­te pozri­te tie­to obrázky.

Nudné vysvetlenie larpu

Výraz LARP je akro­ny­mom (skrat­kou), kto­rý tvo­ria prvé pís­me­ná anglic­kých slov „live acti­on role pla­y­ing“. Ak by sme chce­li túto skrat­ku doslov­ne pre­lo­žiť do slo­ven­či­ny, zne­lo by to asi tak­to: „hra­nie rolí naži­vo“. Zatiaľ nám to hovo­rí iba o tom, že nie­kto ale­bo nie­čo bude naži­vo hrať neja­ké role. Poďme v skú­ma­ní význa­mu slo­va LARP hlbšie.

Výraz „live acti­on“ je fil­már­sky výraz, kto­rý môže­me pre­lo­žiť ako „hra­ný film“ – teda film, v kto­rom živí her­ci hra­jú vymys­le­ný prí­beh. Druhá časť výra­zu larp – „role pla­y­ing“ má zasa pôvod v psy­cho­ló­gii a zna­me­ná hra­nie role. Tvorcovia slo­va larp sa však nein­špi­ro­va­li až v psy­cho­ló­gii. Vychádzali z ter­mi­no­ló­gie, kto­rá sa pou­ží­va­la pri takz­va­ných rolo­vých hrách (role pla­y­ing games – RPG). Ak ste nie­ke­dy hra­li počí­ta­čo­vé hry ako Baldur’s Gate, Fallout ale­bo TES: Skyrim, tak Vám mož­no skrat­ka RPG nie­čo hovo­rí. Áno, je to pres­ne tá istá skrat­ka, kto­rá pôvod­ne ozna­čo­va­la sto­lo­vé ver­zie rolo­vých hier.

Čo je teda ten larp? Je to nie­čo ako sto­lo­vá či počí­ta­čo­vá rolo­vá hra, ale hrať ju bude­te naži­vo. Vy bude­te stvár­ňo­vať posta­vu v her­nom sve­te, kto­rý pre Vás pri­pra­ví orga­ni­zá­tor hry. Môže to byť hote­lo­vá izba, kto­rá sa pre­me­ní na mies­to vraž­dy, les­ná čis­tin­ka repre­zen­tu­jú­ca fan­ta­sy dedi­nu ale­bo škol­ská trie­da tvá­ria­ca sa ako mos­tík ves­mír­nej lode. Záleží na tom, akú hru si vybe­rie­te. Hranice fan­tá­zie tu prak­tic­ky neexis­tu­jú. Teda okrem tých, na kto­ré môže­te nara­ziť pri výbe­re hier.

Zábavnejšie vysvetlenie larpu

Predstavte si, že ste kapi­tán ves­mír­nej lode. Velíte desiat­kam, ba mož­no až stov­kám čle­nov posád­ky, kto­rá sa potre­bu­je dostať na pla­né­tu Mars, pre­to­že na Zemi už život nie je mož­ný. Bavilo by Vás to? Nie? Tak si skús­te pred­sta­viť, že ste pre­vádz­ko­va­te­ľom baru na tej­to ves­mír­nej lodi. Stále ste sa nenaš­li? Čo tak maji­teľ hos­tin­ca na kríž­nych ces­tách upro­stred tem­né­ho stre­do­ve­ku. Alebo by ste rad­šej boli rytie­rom? Stále nič? Tak detek­tí­vom, Vy by ste chce­li byť ako Hercule Poirot.

Je vlast­ne jed­no, čím by ste chce­li byť. LARP je spô­sob, pomo­cou kto­ré­ho sa môže­te stať nie­kým iným. A to vo vopred pri­pra­ve­nej hre a na dohod­nu­tý čas, teda bez rizi­ka akých­koľ­vek násled­kov. Zjednodušene by sa dalo pove­dať, že LARP je ako impro­vi­zo­va­ný film, kto­rý sa odo­hrá­va v reál­nom sve­te a Vy ste v ňom hlav­ným hrdi­nom Vášho prí­be­hu. Počas lar­po­vej hry kaž­dý hráč vystu­pu­je za posta­vu, kto­rej osud tvo­rí prá­ve on. Na roz­diel od diva­del­ných pred­sta­ve­ní, na lar­po­vú hru sa nepo­ze­ra­jú žiad­ni divá­ci. Hráte iba pre zába­vu seba a ostat­ných hráčov.

Vybrali ste si, čím chce­te byť, teraz potre­bu­je­te nájsť lar­po­vú hru, aby ste moh­li svo­ju túž­bu napl­niť. Dohodli sme sa, že chce­te byť detek­tí­vom. Hľadáte teda detek­tív­nu lar­po­vú hru. Pokračujte v člán­ku Kde lar­py náj­dem.

Bonus: Vysvetlenie larpu v bodoch

Áno, sľú­bi­li sme dve vysvet­le­nia a toto je tre­tie. Je však urči­te lep­šie dostať viac vysvet­le­ní, ako menej.

  • V lar­po­vej hre via­ce­rí hrá­či vystu­pu­jú za rôz­ne posta­vy v impro­vi­zo­va­nom príbehu.
  • Žáner, pro­stre­die a tému prí­be­hu lar­po­vej hry pri­pra­vu­jú lar­po­ví tvor­co­via a organizátori.
  • Hranie hry pre­bie­ha inte­rak­ci­ami postáv medzi sebou (kon­flikt postáv), postáv s pro­stre­dím (kon­flikt posta­vy so sve­tom) ale­bo postáv s ich hráč­mi (vnú­tor­ný konflikt).
  • Fyzické rie­še­nie kon­flik­tov je počas lar­po­vej hry rie­še­né zástup­ným kona­ním ale­bo pomo­cou pou­ži­tia bez­peč­ných replík zbraní.
  • Cieľom lar­po­vej hry je spra­vid­la zába­va.