Preskočiť na obsah

Gangy Prešporku 2009

  • by

Milí pria­te­lia,

v mene kom­pá­nie OK Productions si vás dovo­ľu­jem pozvať na pia­ty roč­ník let­nej mest­skej hry Gangy Prešporku! V uli­ciach bra­ti­slav­ské­ho Starého mes­ta bude v sobo­tu 8.8.2009 opäť dus­no. Tri gan­gy súpe­ria­ce o nad­vlá­du nad Prešporkom, zla­té reťa­ze, kuf­rí­ky plné peňa­zí, albán­ski zmrz­li­ná­ri, faloš­ní pokro­ví hrá­či, baná­no­vé kar­te­ly, súkrom­ní detek­tí­vi, boje o uli­ce a kopec skve­lej zába­vy. Toto všet­ko a ešte ove­ľa viac sľu­bu­je jubi­lej­ný pia­ty roč­ník úspeš­né­ho mest­ské­ho happeningu.

Opäť sa môže­te pri­dať k jed­nej z troch znep­ria­te­le­ných sku­pín, či už k tra­dič­né­mu motor­kár­ske­mu gan­gu Pressburg Rajders, El Presidentemu a jeho his­pán­skym pis­to­le­ros a seňo­ria­tas, ale­bo k rap­pe­rom a sto­ká­rom zná­mym tiež ako „Oláhovci“.

Stačí si so sebou pri­niesť zod­po­ve­da­jú­ci kos­tým, vod­nú zbraň pod­ľa vlast­né­ho výbe­ru, dob­rú nála­du a odhod­la­nie prúd­mi vody opäť pre­pi­so­vať his­tó­riu pre­špor­ské­ho pod​sve​tia​.Na víťaz­ný gang, naj­lep­šie­ho strel­ca a najš­tý­lo­vej­šie­ho gang­stra opať čaka­jú špe­ciál­ne ceny!

Po hre sa usku­toč­ní tra­dič­ná after­par­ty v ELVEON CAFE & BAR na Heydukovej uli­ci, na kto­rú srdeč­ne pozý­va­me všet­kých hrá­čov a fanú­ši­kov. Príďte sa zaba­viť a zavo­laj­te aj kama­rá­tov! Osud pre­špos­ké­ho pod­sve­tia je vo vašich rukách…

KEDY: 08.08.2009
KDE: Ulice bra­ti­slav­ské­ho Starého mesta

ZAČIATOK: 12:00, stre­tá­va­me sa tra­dič­ne na dvo­re Grosslingová (mapa a ďal­šie inštruk­cie – od 16.7.2009 sle­duj web www​.osob​ne​-kaka​vo​.sk)

KONIEC: Hra kon­čí popo­lud­ní, oko­lo 18:00, nasle­du­je pre­sun na after­par­ty a pokra­ču­je sa pod­ľa chu­ti až do sko­rých ran­ných hodín.

VSTUPNÉ: 7 EURO, v cene vstu­pen­ky je ako kaž­dý rok aj štý­lo­vé trič­ko Gangy Prešporku, far­ba a veľ­kosť pod­ľa výbe­ru, VSTUPNÉ BEZ TRIČKA: 3 EURO.
AKO SA PRIHLÁSIŤ: Mejlom na osobne.kakavo@gmail.com , v kto­rom uveď­te MENO/ PREFEROVANÝ GANG/ FARBA (čier­na, hne­dá, šedá, mod­rá, bor­do­vá, zele­ná) A VEĽKOSŤ TRIČKA (XS-XXXL). Skorá regis­trá­cia zaru­ču­je objo­stran­nú spokojnosť 🙂

Bližšie infor­má­cie na našich strán­kach: www​.osob​ne​-kaka​vo​.sk. Sledujte tiež aktu­ál­ne novin­ky na Facebooku. Stay tuned.