Preskočiť na obsah

Hľadáme práve Teba

  • by

Po mož­no nie až tak úpor­nej, ale pred­sa len sna­he roz­hý­bať viac akti­vi­tu na SLADe a larp​.sk, som zis­til, že veľa ľudí, kto­rý aj mali záu­jem vizi­onár­čiť, pri­chá­dzať s nový­mi nápad­mi a hlav­ne rie­šiť nech už to bude čokoľ­vek, už v lep­šom prí­pa­de nemá čas, no a v hor­šom ten­to záu­jem už dáv­no stra­ti­la. Dobrým prí­kla­dom je larp​.sk, kde som si mys­lel, ze prá­ce sto­ja, lebo to nemá kto viesť. Následne, ked Jezevec postol do mode­rá­tor­ské­ho fóra tému ohľa­dom reví­zie síl a odoz­va bola pomer­ne cha­bá (čo ale môže byť spô­so­be­né aj začiat­kom let­nej sezó­ny), tak som si sám za seba uve­do­mil, že vlast­ne ani netu­ším, kto pres­ne na fun­go­va­ní sla­du pra­cu­je. Nie to ešte, kto o to má aj naďa­lej záujem.

A pre­to by som chcel tým­to pop­ro­siť kaž­dé­ho, či už je ale­bo nie je čle­nom hocia­ké­ho pro­jek­tu ale­bo čin­nos­ti vrám­ci SLADu, či larp​.sk aby sa mi ozval. PM, icq (348–116-678) mail (mrvilko@gmail.com). Potrebujem vedieť, čo by ste radi robi­li. Rutinná prá­ca, písať člán­ky, vizi­onár­čiť, doko­pá­vať ľudí k prá­ci, pros­te pra­co­vať aj napriek tomu, že z toho okrem dodr­bá­va­nia, dob­ré­ho poci­tu a kusu vyko­na­nej prá­ce nako­niec nič nebu­de. Ale záro­veň aj mož­nosť skú­siť posu­núť SLAD a jeho komu­ni­tu vpred. Nech už to zna­me­ná čokoľ­vek. Lebo to je ďal­šia vec, SLAD upa­dá, res­pek­tí­ve stag­nu­je, ale nako­niec vlast­ne ľudia poriad­ne neve­dia, k čomu by mal sme­ro­vať. Preto sem s nápad­mi. Zatiaľ je pri­már­nym cie­ľom koneč­ne roz­hý­bať larp​.sk a zbie­rať vízie pre Štlemiho&Crew novú ver­ziu SLADu. Opäť sa začí­na hýbať pro­jekt Výťah a začí­na vzni­kať idea slo­ven­ských lar­po­vých novi­niek (zatiaľ len v elek­tor­nic­kej for­me). Veci sa hýbu. Možno nie tak rých­lo a pres­ne tým sme­rom ako by sme mno­hí chce­li, je však nut­né pri­lo­žiť ruku k dielu.

SLAD hľa­dá prá­ve Teba. Neváhaj a ozvi sa.

Administrátor SLADu Vilko