Preskočiť na obsah

Stelmi

...a posledný strážca blúdil vekom sveta po krajine ako osamelý pútnik, aby zjednotil bytosti do jedného spoločenstva, a tak obnovil dračí rád strážcov prastarého tajomstva...

OZNAM

  • by

Prosíme všet­kých auto­rov člán­kov, aby sa regis­tro­va­li na novú zatiaľ tes­to­va­ciu ver­ziu SLAD‑u na adre­se http://​slad​.east​for​ce​.net, kvô­li dokon­če­niu pre­su­nu člán­kov na novú ver­ziu. V prí­pa­de,… Čítať viac »OZNAM

DobroFanth 2009 – legenda pokračuje

  • by

Ako kaž­dé leto po dlhé roky rokú­ce je pre Vás aj ten­to rok pripravený
DobroFanth. Týmto by som rád pozval všet­kých priaz­niv­cov LARPu, dobrej
zába­vy a dob­ro­druž­stva na 18. roč­ník tej­to akcie.

Kronika Pútnika … (Ťaženie pre nováčikov v KE)

  • by

Vo sve­te záhad, mágie a tajom­stiev sa zro­di­la dru­ži­na. Družina bojov­ní­kov a mágov čaka­jú­ca v tábo­ris­ku na sprie­vod­cu, kto­ré­ho dovte­dy nikdy nevi­de­li. Vo chví­li, keď už bolo bez­ná­dej­né, že sprie­vod­ca prí­de, sa obja­vil tajom­ný pút­nik. I podi­šiel s družine…