Bola som vo Zvolene na Metre 2033

Niekoľko výbu­chov, takých, že sa z nich otra­sú aj skle­ne­né výpl­ne okien – teda aspoň tie, kto­ré tam ešte sú. O chvíľ­ku sa pri dve­rách so syča­ním zasta­ví dymov­ni­ca a vzá­pä­tí sa ozve inten­zív­na streľ­ba z oboch strán.“

Bolo to moje prvé slo­ven­ské Metro 2033 a dru­há akcia od tých­to orga­ni­zá­to­rov.

Člověk je víc než republika

Je to čas Milady Horákovej, záko­na na ochra­nu republiky,kolektivizácie a tábo­rov núte­nej prá­ce, čas neslo­bo­dy. Odísť je však ľah­šie, než tomu bude po roku 1950“

Mývalica napí­sa­la recen­ziu k hre Čára od Rollingu. Čítaj, kým ju zaká­žu!

Divoké Karpaty

Na Divoké Karpaty som sa dosta­la ako náh­rad­níč­ka po tom, ako vypad­la jed­na z hrá­čok. Celkový počet dopre­du pri­pra­ve­ných cha­rak­te­rov sa pohy­bo­val oko­lo desiat­ky a všet­ky boli záro­veň pre­via­za­né, tak­že výpa­dok jed­nej oso­by by citeľ­ne ovplyv­nil mini­mál­ne päť ďal­ších hrá­čov. Pokúsim sa svoj záži­tok zre­cen­zo­vať bez zby­toč­ných spo­ile­rov, pre­to­že prek­va­pe­nie hrá na tej­to hre veľ­kú úlo­hu.

Metro 2033 – survival larp 2.–4.11.2018

Zhrnutie osob­ne vní­ma­ných kla­dov a zápo­rov akcie a vše­obec­ne doj­mov z Metra 2033 – sur­vi­val lar­pu. Hrala som vojač­ku Natašu Orlovu. Začnem pár veca­mi, kto­ré som o lar­pe vede­la vopred a pri­dám k nie­kto­rým svoj komen­tár: V čem bude III.Beh opro­ti pred­cho­zim běhům jiný? – dekon­ta­mi­nac­ni pro­ces pro pří­cho­du do sta­ni­ce áno a sta­lo sa to nápl­ňou hry mini­mál­ne jed­né­ho hrá­ča – … Pokračovať v číta­ní „Metro 2033 – sur­vi­val larp 2.–4.11.2018“

Temnohvozd – Larpovnica

Asi pol roka doza­du som bola náhod­ne pri­da­ná do sku­pi­ny Larpovnica, o kto­rej som pred­tým nepo­ču­la, ale pre­štu­do­va­la som info v ich sku­pi­ne. Fungujú dva roky, teda od 2016, v oko­lí Žiliny, Rajca a Považskej Bystrice a týž­deň doza­du som sa dosta­vi­la na ich akciu: Temnohvozd – Prelomenie Bartimeusa.

…ale zbav nás zlého!

Kyrie ele­i­son, Christe ele­i­son…“ opa­ku­jú­ce sa ver­še sak­rál­nej pies­ne pod gotic­ký­mi oblúk­mi chrá­mu pri­vá­dza­jú veria­cich zvlášt­nym spô­so­bom bliž­šie k Bohu. Hudba a vese­lie z kom­nát hra­du zna­čia, že sva­dob­né hos­ti­na v kru­hu šľach­ty sa prá­ve zača­la. Medzi sta­rý­mi múr­mi sa žije bež­ný život jed­no­du­chých ľudí so všet­ký­mi ich rados­ťa­mi a trá­pe­nia­mi. A z mučiar­ne sa ozý­va­jú výkri­ky nešťast­ní­kov, kto­rí pad­li do rúk … Pokračovať v číta­ní „…ale zbav nás zlé­ho!“

Krinolíny, vodka a guľka pre zbytočného človeka

Povinné číta­nie na ško­lách doká­za­lo štu­den­tom rus­kú kla­si­ku úpl­ne zne­chu­tiť. Dostať tisíc­stra­no­vú Annu Kareninu sa pova­žo­va­lo za smo­lu roka. Tieto veľ­ké prí­be­hy jed­no­du­cho potre­bu­jú svoj čas a dospe­lej­šie­ho čita­te­ľa. Alebo je tu ešte jed­na mož­nosť – prí­sť ich ochut­nať na larp Skoro Rassvet. Na počú­va­nie k číta­niu posie­lam pie­seň od kama­rát­ky Lišky: Skoro Rassvet pre mňa zaha­ľo­va­la … Pokračovať v číta­ní „Krinolíny, vod­ka a guľ­ka pre zby­toč­né­ho člo­ve­ka“

Dobývání hradu Branč

Byli jsme pozvá­ni na bit­vu na Slovensko přes­něji kou­sek od Hodonína za hra­ni­ce­mi.. Měla se odeh­rá­vat na jaké­si zří­ce­ni­ně hra­du. Řekli jsme si proč né, podí­vá­me se jak to na Slovensku cho­dí. Ale teh­dy jsme ješ­tě nevěděli jak moc bude­me všich­ni ohro­me­ni výji­meč­nos­tí této bit­vy….