Preskočiť na obsah

Semper Fidelis

Pred neja­kým časom pre­beh­la na fórach SLADu dis­ku­sia o nápa­de zor­ga­ni­zo­vať LARP s tema­ti­kou vojen­ské­ho tábo­ra. Práve táto dis­ku­sia a isté sko­ro-filo­zo­fic­ké zamys­le­nie sa nad mož­nos­ťa­mi zlep­še­nia výcho­vy hráčs­kej základ­ne ma pri­vied­li k nápa­du taký­to LARP v rám­ci BOSSu zorganizovať.

Už prvá Bitka pri Starých Zadkoch uká­za­la nie­len dôle­ži­tosť výcvi­ku hrá­čov naj­mä vo vše­voj­sko­vých oblas­tiach, ale aj fakt, že taký­to výcvik môže byť skve­lým zážit­kom pre hrá­ča samot­né­ho. No len si to pred­stav­te, nebo­lo by fajn mať tre­bárs na Tordhane gar­du tvo­re­nú gar­dis­ta­mi, kto­rí na slo­vo poslú­cha­jú svoj­ho veli­te­ľa, pri pri­jí­ma­ní roz­ka­zu sa netvá­ria ako­by prá­ve zjed­li poka­ze­ný cit­rón a bojo­vé čin­nos­ti vyko­ná­va­jú radost­ne, ale hlav­ne odbor­ne (teda aspoň v rám­ci mož­nos­tí). Definitívne som sa pre akciu také­ho­to typu roz­ho­dol na toho­roč­nom LarpFeste, kon­krét­ne na Azuovej pred­náš­ke o mas­ko­va­ní, kto­rá si vyslo­ve­ne pýta­la works­hop na túto tému.
A keď­že na už spo­mí­na­nom LarpFeste pre­beh­la aj orga­ni­zá­tor­ská deba­ta BOSSu, kde sa roz­hod­lo o nepok­ra­čo­va­ní pro­jek­tu Bitka pri Starých Zadkoch, roz­hod­li sme sa daný dátum obsa­diť akci­ou s náz­vom Semper Fidelis.

Semper Fidelis, ale­bo skrá­te­ne Semper Fi, zna­me­ná v pre­kla­de “Navždy ver­ní”

Chceš vedieť viac? Pozri sa sem: http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​200