Preskočiť na obsah

samurai

Semper Fidelis

Pred neja­kým časom pre­beh­la na fórach SLADu dis­ku­sia o nápa­de zor­ga­ni­zo­vať LARP s tema­ti­kou vojen­ské­ho tábo­ra. Práve táto dis­ku­sia a isté sko­ro-filo­zo­fic­ké zamys­le­nie sa nad mož­nos­ťa­mi zlep­še­nia výcho­vy hráčs­kej základ­ne ma pri­vied­li k nápa­du taký­to LARP v rám­ci BOSSu zorganizovať.