Preskočiť na obsah

Stretnutie 2010

Stretnutie 2010: Zoznámte sa! Práve otvá­ra brá­ny všet­kým záujemcom.

Cieľom akcie je orga­ni­zá­to­rom lar­pov a podob­ných hier poskyt­núť pries­tor na dis­ku­siu. Diskusie teda budú hlav­nou zlož­kou prog­ra­mu a budú sa sna­žiť uká­zať na pod­stat­né otáz­ky týka­jú­ce sa lar­pov na Slovensku a pozrieť sa na ne z rôz­nych strán. Neočakávame žiad­ne spa­se­nie sve­ta, ale radi by sme otvo­ri­li dia­ló­gy na témy, o kto­rých sa lep­šie roz­prá­va naži­vo.
Niekoľko tém sme vybra­li my, ale oča­ká­va­me, že sami tiež pris­pe­je­te námet­mi na dis­ku­sie a celý prog­ram tak dotvo­rí­me spoločne.

Zásady stret­nu­tia náj­deš na http://zazitok.net/stretnutie-2010–294.aspx

Organizačné info:
Stretnutie 2010 sa usku­toč­ní 26. – 28. 2. 2010 na cha­te Rekrea v stre­dis­ku Margita-Ilona kúsok za Levicami.
Maximálny počet účast­ní­kov je 30 (z kapa­cit­ných dôvo­dov, ako aj pre­to, že ide o prvý, tak tro­chu skú­šob­ný roč­ník).
Cena za uby­to­va­nie na dve noci: 17€
Izby: 12 dvoj­miest­nych a 2 troj­miest­ne (man­žel­ská posteľ a prístelok)

Registrácia:
Dnešným dňom sa otvá­ra regis­trá­cia všet­kým záu­jem­com. Ktokoľvek má záu­jem a rád by sa vyjad­ril k lar­po­vej situ­ácií je víta­ný. Počet účast­ní­kov vzhľa­dom na kapa­ci­ty uby­to­va­nia je 30, pozva­ní účast­ní­ci obsa­di­li z toho 10 miest, tak­že 20-ti z Vás majú stá­le šan­cu.
Registrácia pre­beh­ne u nás už tra­dič­ným vypl­ne­ním regis­trač­né­ho for­mu­lá­ra a zasla­ním peňa­zí na účet. Celý postup aj s for­mu­lá­rom náj­de­te na http://​zazi​tok​.net/​r​e​g​i​s​t​r​a​c​i​a​-​2​9​7​.​a​spx

Dôležité dátu­my:
12.2. – dead­li­ne pre verej­nú regis­trá­ciu
- dead­li­ne pre posie­la­nie návrhov na dis­ku­sie a pri­hla­so­va­nie sa na post dis­ku­tu­jú­cich
26.2. – 28.2. – stretnutie

Komunikovať bude­me ďalej pro­stred­níc­tvom fóra na Slade, mai­lov, prí­pad­ne Facebooku.

Tešíme sa na Stretnutie s Tebou,

ERA 

Diskusia na fórach sla­du je tu.