Preskočiť na obsah

DEFCON 2010

V polo­vi­ci sep­tem­bra toh­to roku sa via­ce­rí LARPisti odhod­la­li zachrá­niť svet v prvom tes­to­va­com behu hry DEFCON. Žijeme, ató­mo­vá zima sa neko­ná a tak­tiež zatiaľ nie je nevy­hnut­né sa pri­pra­vo­vať na paniku.

Prvý beh hry DEFCON so sym­bo­lic­ký­mi 12timi hráč­mi nám pri­nie­sol množ­stvo zážit­kov, ale hlav­ne infor­má­cií a vedo­mos­tí o kon­ci­pá­cii podob­ných typov hier. Tieto skú­se­nos­ti využí­va­me pri tvor­be nové­ho a lep­šie­ho behu, kto­rý sa usku­toč­ní v sobo­tu 20. feb­ru­ára 2010 pria­mo z vašich domá­cich bunkrov…

Chceš vedieť viac? Chceš počuť zvu­ko­vé zázna­my z prvé­ho tes­to­va­cie­ho behu DEFCONu?
Pozri sa sem: http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​310