Preskočiť na obsah

Tordhan – registrácia, pravidlá a termíny

Zdravím vospo­lok,

poma­ly, ale isto sa nám pri­blí­žil ter­mín spus­te­nia regis­trá­cie na Tordhan 2010. Tento rok bude pre­bie­hať už od počiat­ku iným spô­so­bom, než bolo dote­raz obvyk­lé. Registrácia je totiž roz­de­le­ná na 3 fázy, pri­čom v kaž­dej fáze sa regis­tru­jú roz­diel­ne dru­hy postáv, majú však roz­diel­nu mož­nosť pris­pô­so­biť si svet pod­ľa svo­jich želaní.

Prvá vlna regis­trá­cie bude spus­te­ná 15. janu­ára 2010 a potr­vá až do 10. feb­ru­ára 2010. S pri­hliad­nu­tím na pro­kla­mo­va­ný záu­jem o posta­vy je však prav­de­po­dob­né, že skon­čí výraz­ne skôr, vzhľa­dom na množ­stev­né a cha­rak­te­ro­vé obme­dze­nia pre túto fázu. Postava bude vytvo­re­ná za inten­zív­nej spo­lu­prá­ce orga­ni­zá­to­ra a hrá­ča, pri­čom jej budú pris­pô­so­be­né nie­kto­ré her­né reálie. Pôjde o naj­výz­nam­nej­šie a najvp­lyv­nej­šie posta­vy na hre a z toho dôvo­du si vyhra­dzu­je­me prá­vo úzke­ho sita na hrá­čov a ich refe­ren­cie z dote­raz pre­be­hnu­tých akcií. Vstupné za akciu pre túto vlnu postáv bolo sta­no­ve­né na 6 EUR.

Druhá vlna regis­trá­cie sa spus­tí 20. feb­ru­ára 2010 až do 15. aprí­la 2010. V nej sa budú regis­tro­vať posta­vy stred­nej sociál­nej vrstvy, pri­čom ich vplyv na hru samot­nú môže byť výraz­ný. Postava je vytvo­re­ná vypl­ne­ním dotaz­ní­ku na inter­ne­to­vej strán­ke s nasle­du­jú­cou komu­ni­ká­ci­ou medzi orga­ni­zá­to­rom a hrá­čom. Po ukon­če­ní tej­to vlny regis­trá­cie je za pomo­ci orga­ni­zá­to­ra vytvo­re­ná sieť vzťa­hov a spo­je­ní medzi jed­not­li­vý­mi posta­va­mi toh­to sve­ta. V dru­hej “vrstve” môžu svo­je posta­vy hrať hrá­či s vyso­ký­mi skú­se­nos­ťa­mi, prí­pad­ne veľ­mi dob­rý­mi refe­ren­cia­mi. Nováčikovia tu budú skôr výnim­kou, nie však vylú­če­nou – pod­mie­ne­nou účas­ťou na nie­kto­rom z works­ho­pov kona­ných pred Tordhanom 2010. Vstupné pre dru­hú vlnu regis­trá­cie je 5 EUR.…

Chceš vedieť viac? Pozri sa sem: http://​boss​.larp​.sk/​?​p​=​429