Preskočiť na obsah

meluzina

Podpora mladých organizátorov

Tento člá­nok vzni­kol na zákla­de dis­ku­sie usku­toč­ne­nej na Stretnutí 2010: Zoznámte sa! 27.2.2010. Nie je pre­pi­som dis­ku­sie, ale vychá­dza z jej zákla­dov, kto­ré som sa pokú­si­la štruk­tu­ra­li­zo­vať a načrt­núť mož­né výcho­dis­ká. Nie je však ani náho­dou uzat­vo­re­nou vecou a má byť pod­ne­tom pre ďal­šie diskusie.

Stretnutie 2010

Cieľom akcie je orga­ni­zá­to­rom lar­pov a podob­ných hier poskyt­núť pries­tor na dis­ku­siu. Diskusie teda budú hlav­nou zlož­kou prog­ra­mu a budú sa sna­žiť uká­zať na pod­stat­né otáz­ky týka­jú­ce sa lar­pov na Slovensku a pozrieť sa na ne z rôz­nych strán.

Operácia P

Operácia P (6.11. – 5.12. 2009) je našou novou hrou, kto­rou chce­me otes­to­vať nie­koľ­ko nových prí­stu­pov a prv­kov. Hra je určená…