Preskočiť na obsah

(DArk)_OnDro#1

Tordhan – registrácia, pravidlá a termíny

Zdravím vospo­lok,

poma­ly, ale isto sa nám pri­blí­žil ter­mín spus­te­nia regis­trá­cie na Tordhan 2010. Tento rok bude pre­bie­hať už od počiat­ku iným spô­so­bom, než bolo dote­raz obvyk­lé. Registrácia je totiž roz­de­le­ná na 3 fázy, pri­čom v kaž­dej fáze sa regis­tru­jú roz­diel­ne dru­hy postáv, majú však roz­diel­nu mož­nosť pris­pô­so­biť si svet pod­ľa svo­jich želaní.

Vianočné posedenie

Vážení lar­pis­ti, sko­ro­lar­pis­ti aj nelarpisti,

v sobo­tu 26.12.2009 sa ako kaž­dý rok usku­toč­ní Vianočné stret­ko, na kto­ré vás srdeč­ne pozý­va­me. Stretneme sa v piz­ze­rii Orea v Sučanoch od 11:30…

DEFCON 2010

V polo­vi­ci sep­tem­bra toh­to roku sa via­ce­rí LARPisti odhod­la­li zachrá­niť svet v prvom tes­to­va­com behu hry DEFCON. Žijeme, ató­mo­vá zima sa neko­ná a tak­tiež zatiaľ nie je nevy­hnut­né sa pri­pra­vo­vať na paniku.

LARP a my LARPisti

Je sobo­ta. Nastupujete do mest­skej hro­mad­nej dopra­vy za úče­lom náv­šte­vy babič­ky s ige­lit­kou plnou kolá­čov v ruke a zlý vlk zatiaľ v nedo­hľad­ne, keď tu zrazu…

LarpFest 2010 – wanted dead or alive

Dobré rán­ko, vospolok.

S ostat­ný­mi BOSSákmi sme sa roz­hod­li, že sa nebu­de­me podie­ľať na hlav­nej orga­ni­zá­cii budú­ce­ho roč­ní­ka LarpFestu. Prečo?

Tordhan 2008 – Prológ

Prológ k pia­te­mu roč­ní­ku tra­dič­né­ho pse­udo­his­to­ric­ké­ho sve­ta. Akcia urče­ná naj­mä pre skú­se­ných hrá­čov posky­tu­je množ­stvo prog­re­sív­nych prv­kov a vymo­že­nos­tí, kto­ré nikde inde neuvi­dí­te – však pozri­te sami.

Podpora

Podpora slo­ven­skej LARPovej scé­ny posky­to­va­ním web­hos­tin­gu pre kla­ny a akcie – mož­nos­ti, podmienky, …