Preskočiť na obsah

Oznamy

Pozvánky na uda­los­ti, infor­má­cie o blí­žia­cich sa zme­nách v sta­ve slo­ven­ské­ho lar­pu ale­bo upo­zor­ne­nia na blí­žia­ce sa živel­né katastrofy.

Sapkowski a Zaklínač príde na Slovensko

Je to už neja­ký ten rôčik, čo zná­my autor popu­lár­nej ságy o Zaklínačovi Geraltovi, Andrzej Sapkowski, osob­ne zaví­tal na Slovensko. Keďže posled­ný sci­fi, fan­ta­sy a ani­me fes­ti­val, kto­rý nav­ští­vil, bol zho­dou okol­nos­tí prá­ve náš IstroCON 99, tak sme sa roz­hod­li v zave­de­nej tra­dí­cii pokra­čo­vať a opäť uro­biť jeho fanú­ši­kom radosť.

Návrat do Subkultúry

Hlas pri­šiel o hlas, zlá Kontesa pre­vza­la moc, rodi­ny sú roz­há­da­né, Rada tri­nás­tich mlčí a Subkultúra sa rúti do záhu­by. Bol narých­lo zvo­la­ný Trh, na kto­rom sa má situ­ácia vyrie­šiť, ak ešte rie­še­nie exis­tu­je. Množstvo Obyvateľov, kto­rí pri­chá­dza­jú zo všet­kých čas­tí Subkultúry sľu­bu­je naj­väč­ší Trh v his­tó­rii. Ktovie, mož­no bude posledný.

Odraz 2009

Další roč­ník Odrazu pro­běh­ne v Praze ve dnech 24. – 26. 4. 2009, tedy týden po skon­če­ní mezi­ná­rod­ní lar­po­vé kon­fe­ren­ce Knudepunkt 2009 v Oslu.

SlavCon 2009

Za dva a pol roka svo­jej exis­ten­cie si SlavCon vybu­do­val cel­kom pev­né mies­to v kalen­dá­ri lar­pov. A lar­py si vybu­do­va­li pev­né mies­to medzi jeho prog­ra­mo­vý­mi línia­mi. Tak pre­čo s tým skon­čiť, naopak: hry sa dosta­li do ofi­ciál­ne­ho náz­vu a teda vás môžem hrdo pozvať na SlavCon 2009, fes­ti­val slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, sci-fi, fan­ta­sy a hier.

Cesta do Stredozeme

Diela pána pro­fe­so­ra Tolkiena majú po sve­te tisíc­ky fanú­ši­kov. Príbehy so silou myto­ló­gie a myš­lien­ka­mi, kto­ré majú nad­ča­so­vú hod­no­tu, spá­ja­jú… aj nás.

Historický ples v Brně

Přídite tan­co­va­ti, zapos­lú­cha­ti sě do sta­ro­dáv­né muzi­ky, posěděti s přie­te­li a naj­vie­ce vychut­na­ti kúz­lo okamžiku.

Bitka na Vítkovej Hore

  • by

S rados­ťou by som Vám, chcel ozná­miť, že sa môže­te zúčast­niť bojov­ky Bitka na Vítkovej Hore.
Táto bojov­ka je pokra­čo­va­nie bojov­ky Bitka pri Grunwalde, kto­rá sa usku­toč­ni­la minu­lý rok na
Bratislavských Skautských Dňoch 2007.