Preskočiť na obsah

Oznamy

Pozvánky na uda­los­ti, infor­má­cie o blí­žia­cich sa zme­nách v sta­ve slo­ven­ské­ho lar­pu ale­bo upo­zor­ne­nia na blí­žia­ce sa živel­né katastrofy.

Vianočné posedenie

Vážení lar­pis­ti, sko­ro­lar­pis­ti aj nelarpisti,

v sobo­tu 26.12.2009 sa ako kaž­dý rok usku­toč­ní Vianočné stret­ko, na kto­ré vás srdeč­ne pozý­va­me. Stretneme sa v piz­ze­rii Orea v Sučanoch od 11:30…

DEFCON 2010

V polo­vi­ci sep­tem­bra toh­to roku sa via­ce­rí LARPisti odhod­la­li zachrá­niť svet v prvom tes­to­va­com behu hry DEFCON. Žijeme, ató­mo­vá zima sa neko­ná a tak­tiež zatiaľ nie je nevy­hnut­né sa pri­pra­vo­vať na paniku.

Semper Fidelis

Pred neja­kým časom pre­beh­la na fórach SLADu dis­ku­sia o nápa­de zor­ga­ni­zo­vať LARP s tema­ti­kou vojen­ské­ho tábo­ra. Práve táto dis­ku­sia a isté sko­ro-filo­zo­fic­ké zamys­le­nie sa nad mož­nos­ťa­mi zlep­še­nia výcho­vy hráčs­kej základ­ne ma pri­vied­li k nápa­du taký­to LARP v rám­ci BOSSu zorganizovať.

Tordhan 2010 – prvá vízia

  • by

Toto je prvý ofi­ciál­ny text k budú­co­roč­né­mu Tordhanu 2010. Pravdepodobne v čase, keď píšem ten­to člá­nok, pri­bú­da do kalen­dá­ru lar­pov na strán­ke SLADu aj pev­ný dátum tej­to hry, kto­rý je sta­no­ve­ný na 14. – 18. 8. 2010

LarpFest 2010 – wanted dead or alive

Dobré rán­ko, vospolok.

S ostat­ný­mi BOSSákmi sme sa roz­hod­li, že sa nebu­de­me podie­ľať na hlav­nej orga­ni­zá­cii budú­ce­ho roč­ní­ka LarpFestu. Prečo?

Larpový prieskum trhu

  • by

Možno ste poču­li zne­po­ko­ji­vé sprá­vy že Vik sa podu­jal na orga­ni­zá­ciu lar­pu. Možno ste tiež poču­li ešte zne­po­ko­jiv­šie zves­ti že Vik štu­du­je poli­to­ló­giu. Táto pro­fe­si­onál­na defor­má­cia zna­me­ná, že orga­ni­zá­cia lar­pu bude vo veľ­kej mie­re závis­lá od zbe­ru pre­men­ných, for­mo­va­nia hypo­téz, vypra­co­vá­va­nia rôz­nych dotaz­ní­kov a rôz­nych ďal­ších „vedec­kých vecí“. Možno v tom všet­kom náj­de­me čas aj na samot­ný larp. Možno…

Operácia P

Operácia P (6.11. – 5.12. 2009) je našou novou hrou, kto­rou chce­me otes­to­vať nie­koľ­ko nových prí­stu­pov a prv­kov. Hra je určená…

Gangy Prešporku 2009

  • by

V mene kom­pá­nie OK Productions si vás dovo­ľu­jem pozvať na pia­ty roč­ník let­nej mest­skej hry Gangy Prešporku!

Projekt Systém

Neznáme hlad, chu­do­bu, nespra­vedl­nost. Žijeme ve svo­bod­né spo­leč­nos­ti, zalo­že­né na ide­álech lid­skos­ti a soli­da­ri­ty. Kde jiné ide­olo­gie sel­ha­ly, my jsme uspěli. Vytvořili jsme lep­ší mís­to pro život, vytvo­ři­li jsme Systém.

DobroFanth 2009 – legenda pokračuje

  • by

Ako kaž­dé leto po dlhé roky rokú­ce je pre Vás aj ten­to rok pripravený
DobroFanth. Týmto by som rád pozval všet­kých priaz­niv­cov LARPu, dobrej
zába­vy a dob­ro­druž­stva na 18. roč­ník tej­to akcie.