Preskočiť na obsah

Cesta do Stredozeme

plagat

Cesta do Stredozeme
(…the­re and back again…)

Diela pána pro­fe­so­ra Tolkiena majú po sve­te tisíc­ky fanú­ši­kov. Príbehy so silou myto­ló­gie a myš­lien­ka­mi, kto­ré majú nad­ča­so­vú hod­no­tu, spá­ja­jú… aj nás.

The world is divi­ded into two groups: Those who have read The Lord of the Rings and The Hobbit and tho­se who are going to read it.“
The Sunday Times

Pozývame vás na deň strá­ve­ný v spo­loč­nos­ti hobi­tov, trpas­lí­kov a dra­kov. Sprievodcov vám bude robiť Spoločenstvo Tolkiena. Počas exkur­zie bude­te mať mož­nosť vypo­čuť si vskut­ku zau­jí­ma­vé pred­náš­ky, pozrieť si výsta­vu diel s tol­kie­nov­skou téma­ti­kou ale­bo sa zúčast­niť dis­ku­sie s ľuď­mi s rov­na­kou krv­nou skupinou.

Brána do Stredozeme sa otvo­rí v nede­ľu 7. decem­bra o 12:00 v klu­bov­ni Spoločenstva Tolkiena, zdru­že­nia fan­tas­ti­ky na Jedlíkovej uli­ci 7.