Preskočiť na obsah

SlavCon 2009

Za dva a pol roka svo­jej exis­ten­cie si SlavCon vybu­do­val cel­kom pev­né mies­to v kalen­dá­ri lar­pov. A lar­py si vybu­do­va­li pev­né mies­to medzi jeho prog­ra­mo­vý­mi línia­mi. Tak pre­čo s tým skon­čiť, naopak: hry sa dosta­li do ofi­ciál­ne­ho náz­vu a teda vás môžem hrdo pozvať na SlavCon 2009, fes­ti­val slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, sci-fi, fan­ta­sy a hier.
Konať sa bude 24. až 26. aprí­la na našej „tra­dič­nej“ ško­le na Kvačalovej uli­ci č. 20 v Bratislave. Nič zásad­né na prog­ra­me meniť neplá­nu­je­me, opäť vás čaka­jú línie o his­tó­rii a myto­ló­gii (nie len) Slovanov, fan­ta­sy, naj­mä hrdi­no­via s veľ­ký­mi… meč­mi, sci-fi, kto­ré sa pokú­si­me poňať troš­ku zod­po­ved­nej­šie a kla­sic­kej­šie, a neod­mys­li­teľ­né lar­py. Popri tom urči­te cine­ma miest­nosť, aj keď na man­gu a ani­me sa nebu­de­me veľa sústre­diť, a sprie­vod­ný prog­ram v podo­be vystú­pe­ní na dvo­re, ako sme už zvyk­nu­tí: soko­lia­ri, luko­strel­ci, šer­mia­ri, ohňov­ka, bez kto­rej si to už neviem ani predstaviť…
Larpová línia bude pres­ne taká, akú si ju vytvo­rí­te. Minulý rok mali lar­py k dis­po­zí­cii až dve miest­nos­ti, uvi­dí­me, ako to bude vyze­rať ten­to krát. Určite sa uva­žu­je o krat­ších lar­poch pria­mo na mies­te, nie­koľ­ko orga­ni­zá­tor­ských sku­pín nám už pri­sľú­bi­lo, že sa zapo­ja a nie­čo pre vás pri­pra­via. Dúfam, že viac ľudí zo sla­du náj­de odva­hu pri­pra­viť si pred­náš­ku či works­hop, kto­rá by bola zau­jí­ma­vá pre orga­ni­zá­to­rov, skú­se­ných hrá­čov či pre nová­či­kov. Veď cony sú na nalá­ka­nie novej krvi tým naj­lep­ším miestom.
Dúfam, že sa teda v „papuč­ko­vej“ atmo­sfé­re škol­ské­ho conu zno­vu stretneme.

Pri záuj­me o pred­náš­ku ale­bo tvor­bu iné­ho prog­ram v rám­ci lar­pov, píš­te na larpy[zavinac]slavcon[bodka]sk.