Preskočiť na obsah

LarpFest 2008 prichádza!

V tých­to dňoch sa na nás už závrat­nou rých­los­ťou rúti prvý roč­ník LarpFestu!

Už 17. októb­ra v Banskej Bystrici sa začne prvý slo­ven­ský con zame­ra­ný pri­már­ne na lar­py a rolo­vé hry, kona­ný pod záš­ti­tou Spoločenstva Tolkiena. Čo nám prináša?
Najmä veľ­ké mož­nos­ti dis­ku­to­vať a pre­ja­viť svoj názor pria­mo tam, kde sa rodí budúc­nosť slo­ven­ských lar­pov. Sú pri­pra­ve­né mode­ro­va­né dis­ku­sie o rôz­nych mode­loch súbo­jo­vých sys­té­moch, ale pozrie­me sa aj na cit­li­vé témy ako pro­pa­gá­cia komu­ni­ty, či vzde­lá­va­nie nováčikov.
Prednášajúci namie­ša­li výživ­ný a pes­trý kok­tejl pred­ná­šok a works­ho­pov na rôz­ne zau­jí­ma­vé témy, v kto­rých sa bude­me veno­vať minu­los­ti, prí­tom­nos­ti, ale aj budúc­nos­ti lar­pu po prak­tic­kej aj teore­tic­kej stránke.
Okrem toho, zná­mi orga­ni­zá­to­ri komor­ných hier ponúk­li mož­nosť zúčast­niť sa a zahrať si komor­ný larp pria­mo na LarpFeste!

Konkrétny prog­ram aj s časo­vým roz­pi­som náj­de­te na strán­ke www​.lar​py​.sk, ako aj TU.

Tohtoročný LarpFest by sa len obtiaž­ne usku­toč­ňo­val bez pod­po­ry našich skve­lých a neopa­ko­va­teľ­ných spon­zo­rov. Ďakujeme Pitkinovi za poskyt­nu­tie nema­lých finanč­ných pros­tried­kov a Spoločenstvu Tolkiena za finanč­nú pod­po­ru a pat­ro­nát nad tou­to akciou..

Už len týž­deň a začne sa prvý roč­ník LarpFestu – nevá­haj­te a pri­hlás­te sa, nech neskôr neľutujete.