Preskočiť na obsah

Erken

rád organizujem larpy.. a stále ma to neprechádza :)

Nirnaeth Arnoediad

  • by

Na zná­mosť sa všet­kým dáva, táto dlho oča­ká­va­ná správa:
Na jar, 14. aprí­la roku 2007, sa v maleb­nom pro­stre­dí Košíc usku­toč­ní opäť Bojovka Nirnaeth Arnoediad. Bude to v lese nachá­dza­jú­com sa pri síd­lis­ku Furča. Chodia k nemu tro­lej­bu­sy a aj auto­bu­sy 15, 30, 32. Treba vystú­piť na zastáv­ke Poliklinika.
Zraz je o 8:00!

LARP Betliar 2004

  • by

Hlavný orga­ni­zá­tor­ský report dru­hé­ho roč­ní­ku zná­me­ho výcho­do­slo­ven­ské­ho LARPu.