Preskočiť na obsah

WINNOWING

Sapkowski a Zaklínač príde na Slovensko

Je to už neja­ký ten rôčik, čo zná­my autor popu­lár­nej ságy o Zaklínačovi Geraltovi, Andrzej Sapkowski, osob­ne zaví­tal na Slovensko. Keďže posled­ný sci­fi, fan­ta­sy a ani­me fes­ti­val, kto­rý nav­ští­vil, bol zho­dou okol­nos­tí prá­ve náš IstroCON 99, tak sme sa roz­hod­li v zave­de­nej tra­dí­cii pokra­čo­vať a opäť uro­biť jeho fanú­ši­kom radosť.

IstroCON & Comics Salón 2008

IstroCON 2008 a COMICS SALON 2008 – Fantastická Pohoda v Bratislave
12–14. sep­tem­ber 2008, Istropolis, Trnavské Mýto 1, Bratislava

2% z daní pre OZ Animecrew

Podporte pro­sím Comics Salón 2008 a IstroCON 2008 vaši­mi 2% z daní. Pomôžete tak dotiah­nuť víziu IstroCONu, kto­rú rea­li­zu­je­me. Prispejete tak k ešte lep­šej kva­li­te váš­ho festivalu.

AnimeSHOW 2008 – Fantastický animovaný festival

AnimeSHOW 2008 je 1.ročník medzi­ná­rod­né­ho fes­ti­va­lu comic­su, ani­me, japon­skej kul­tú­ry a počí­ta­čo­vých hier a ostat­ných rele­vent­ných ele­men­tov dob­rej zábavy.

IstroCON 2007 – Legendárny CON sa vracia

Po 3‑ročnej pre­stáv­ke a úspeš­ným nahra­de­ním fes­ti­va­lom Comics Salón 2004–2006 sa orga­ni­zá­to­ri v rám­ci 20. výro­čia zalo­že­nia IstroCONu, roz­hod­li prvý slo­ven­ský Con obno­viť v jeho pôvod­nej veľ­kos­ti a slá­ve. IstroCON je špe­cia­li­zo­va­ný na fan­tas­ti­ku, sci­fi, fan­ta­sy a horor.
PODŤE!!!

dark_ondro1

Podťe a zúčast­ni­te sa súťa­že o NAJ povied­ku na IstroCONe 2007