Preskočiť na obsah

Návrat do Subkultúry

Hlas pri­šiel o hlas, zlá Kontesa pre­vza­la moc, rodi­ny sú roz­há­da­né, Rada tri­nás­tich mlčí a Subkultúra sa rúti do záhu­by. Bol narých­lo zvo­la­ný Trh, na kto­rom sa má situ­ácia vyrie­šiť, ak ešte rie­še­nie exis­tu­je. Množstvo Obyvateľov, kto­rí pri­chá­dza­jú zo všet­kých čas­tí Subkultúry sľu­bu­je naj­väč­ší Trh v his­tó­rii. Ktovie, mož­no bude posledný.

Návrat do Subkultúry je pokra­čo­va­ním úspeš­nej hry Subkultúra z pro­stre­dia mest­ské­ho fan­ta­sy. Aj ten­to­krát sa hrá­či ocit­nú v roli oby­va­te­ľov magic­ké­ho mies­ta, kde sa mie­ša­jú prv­ky roz­práv­ky s motív­mi moder­né­ho živo­ta v mes­te. Hra bude zobra­zo­vať Trh, na kto­rý kaž­dý pri­chá­dza obcho­do­vať, zis­ťo­vať infor­má­cie ale­bo má iné záuj­my. Tentokrát navy­še všet­ci s napä­tím oča­ká­va­jú prí­chod aké­ho­si vyvo­le­né­ho, kto­rý má Subkultúru zachrá­niť. Pod vply­vom pro­roc­tva sa sem hrnie zástup „vyvo­le­ných“, kto­rí budú na Trhu kon­fron­to­va­ní s jeho pres­ným zne­ním. A všet­ci tak­tiež čaka­jú na súd s Búrkanom, kto­ré­ho veľa Obyvateľov viní z nešťas­tí, kto­ré sa v Subkultúre dejú.

Hra je urče­ná naj­mä hrá­čom, kto­rí od hry čaka­jú pries­tor pre vlast­nú tvor­bu a majú radi pro­stre­die podob­né Gaimanovským roz­práv­kam. Okrem toho tu ale bude tiež mož­nosť zapá­jať sa do rôz­nych akti­vít a plniť her­né cie­le, kto­rých zmys­lom je však len zapo­je­nie posta­vy do deja. Postavy sme roz­de­li­li do troch kate­gó­rií, kto­ré si kaž­dý hráč vybe­rie pod­ľa svo­jich pre­fe­ren­cií. Pre hrá­čov, kto­rí obľu­bu­jú aktív­nu hru v cen­tre dia­nia sme pri­pra­vi­li osem význam­ných osob­nos­tí. Kategória obchod­ní­ci je naopak urče­ná hrá­čom, kto­rí si rad­šej nie­kde z úza­dia vychut­ná­va­jú atmo­sfé­ru a nechá­va­jú sa uná­šať prú­dom. Akýsi medzi­stu­peň tvo­ria posta­vy oby­va­te­ľov, kde má hráč voľ­nú ruku, čo sa tvor­by posta­vy a jej zapo­je­nia do deja týka.

Z pred­chá­dza­jú­cej Subkultúry zostá­va osved­če­ný sys­tém tvor­by postáv pod­ľa arche­ty­pov, bar­tro­vý obchod a tiež her­ný blog Zápisky Knižnice. Ten je však teraz už začle­ne­ný pria­mo do inter­ne­to­vej strán­ky Subkultúry. Hráči doň pris­pie­va­jú svo­jí­mi povied­ka­mi a spo­loč­ne tak vytvá­ra­jú her­nú rea­li­tu. Pred hrou pre­beh­ne works­hop urče­ný naj­mä nová­či­kom, kde si vysvet­lí­me prin­cíp hra­nia role a zozná­mi­me ich so sve­tom Subkultúry. Na samot­nej hre plá­nu­je­me roz­ší­riť prá­cu so zvu­kom a využiť tiež svet­lá na dokres­le­nie atmosféry.

Dátum: 28.3. – 29.3. 2009 (hrať sa bude vo večer­ných hodinách)
Miesto kona­nia: Centrum Komunitného Rozvoja, Nitra
Web: <a href=„www.zazitok.net/subkultura.aspxL target=„_blank“>www.zazitok.net/subkultura.aspx

Tešíme sa na Vás 🙂