Preskočiť na obsah

Larp Les Garoton je tu opäť!

  • by

Týmto by som Vás chcel pozvať na 6ty roč­ník Larpu Les Garoton.

O čo ide?
Ide o fan­ta­sy Larp, kto­rý je zalo­že­ný na sil­nom prí­be­hu a na men­ších „pod­prí­be­hoch“, do kto­rých sú všet­ky posta­vy neja­kým spô­so­bom zaple­te­né. Postavy nie sú len náhod­ný­mi účast­ník­mi, kto­rí „išli oko­lo“, ale prí­tom­nosť kaž­dej z postáv má na hre svo­je odô­vod­ne­nie a aj cieľ. To všet­ko je umiest­ne­né do roz­siah­le­ho sve­ta s hlb­ší­mi záp­let­ka­mi a vzťahmi.

Kedysi pre­krás­ne zla­to­elfs­ké mes­to Kel-Tarok sa zmie­ta v bah­ne zlo­či­nu, korup­cie a hrie­chu. Zločinecké gil­dy si v mes­te roz­bie­ha­jú svoj špi­na­vý biz­nis a boju­jú o moc nad mes­tom. O slo­vo sa hlá­si inkvi­zí­cia a vra­žed­né kole­so „honu na čaro­dej­ni­ce“ sa začí­na roz­tá­čať. Zlatoelfský kráľ neča­ka­ne zomie­ra a tvr­dý boj o trón nemi­nie ani Kel-Tarok. Medzinárodná alchy­mis­tic­ká súťaž, pra­vi­del­ne orga­ni­zo­va­ná v Kel-Taroku, sa chý­li ku svoj­mu gran­di­óz­ne­mu finá­le. Problémy mes­ta ju však váž­ne ohro­zu­jú. Ako to nako­niec všet­ko skon­čí? Upadne mes­to do trva­lej špi­ny, zlo­čin­nos­ti a hrie­chu? Alebo ho pla­meň inkvi­zí­cie očis­tí? A kto nako­niec zasad­ne na zla­to­elfs­ký trón? Staňte sa účast­ník­mi tých­to uda­los­tí, ovplyv­ni­te ich a urči­te svoj osud!

Kde sa to odohráva?
Larp Les Garoton sa odo­hrá­va pri zám­ku Betliar blíz­ko Rožňavy. Táborí sa v cam­pin­go­vej oblas­ti, kto­rá je ide­ál­na na takú­to akciu. Je mož­né sa uby­to­vať v sta­ne ale­bo v chat­kách s elek­tri­nou. K dis­po­zí­cií sú všet­ky hygie­nic­ké zaria­de­nia (umý­vad­lá, zácho­dy, spr­chy). Dátum akcie bol sta­no­ve­ný od 8. júla do 12. júla 2009 (stre­da až nedeľa).

Ako sa registrovať?
Základná pod­mien­ka na regis­trá­ciu na Les Garoton je vek aspoň 16 rokov. Všetky ďal­šie pod­mien­ky aj ako postu­po­vať pri regis­trá­cií sa môže­te dočí­tať na strán­ke www​.les​ga​ro​ton​.larp​.sk v sek­cií „Ako začať“. Na tej­to strán­ke náj­de­te aj všet­ky ostat­né infor­má­cie o rasách, povo­la­niach, pra­vid­lách, prí­be­hu a ďal­ších zále­ži­tos­tiach týka­jú­cich sa Larpu Les Garoton.

Registrovať sa je mož­né do 10. júna 2009.

Email: lesgaroton@hotmail.com
Fórum: http://​www​.slad​.sk/​f​o​r​u​m​/​v​i​e​w​t​o​p​i​c​.​p​h​p​?​f​=​6​0​&​t​=​2​661
Telefón: 0908 344 190

Tešíme sa na Vás!

Les Garoton team