Preskočiť na obsah

Lothmíril

Hrám larpy, život a oheň.

SlavCon 2009

Za dva a pol roka svo­jej exis­ten­cie si SlavCon vybu­do­val cel­kom pev­né mies­to v kalen­dá­ri lar­pov. A lar­py si vybu­do­va­li pev­né mies­to medzi jeho prog­ra­mo­vý­mi línia­mi. Tak pre­čo s tým skon­čiť, naopak: hry sa dosta­li do ofi­ciál­ne­ho náz­vu a teda vás môžem hrdo pozvať na SlavCon 2009, fes­ti­val slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, sci-fi, fan­ta­sy a hier.

Jeepforma v Bratislave

Odkedy sme spo­lu s Morwen a Dogfoodom mali mož­nosť repre­zen­to­vať východ­nú časť Československa na stret­nu­tí s Frederikom a hrať jeep­form­vú hru The Upgrade!, nemoh­la som odo­lať myš­lien­ke, že si to chcem ešte zahrať, ešte vyskú­šať – a naj­mä, že to tre­ba uviesť aj u nás, na Slovensku. Morwen súhlasila…

LarpFest 2008

Pozývame všet­kých priaz­niv­cov lar­pu a rolo­vých hier na prvý slo­ven­ský con zame­ra­ný na feno­mén lar­pov. Príďte si vypo­čuť zau­jí­ma­vé pred­náš­ky, vyskú­šať mra­ze­nie atmo­sfé­ry na nie­kto­rej z ponú­ka­ných komor­ných hier, podis­ku­to­vať o aktu­ál­nych témach ale­bo sa jed­no­du­cho zaba­viť v kru­hu ľudí s rov­na­kou krv­nou skupinou.

SlavCon 2008

Festival slo­van­skej myto­ló­gie, his­tó­rie, fan­ta­sy a sci-fi.