Preskočiť na obsah

Michal "Shade" Grečner

SlavCon 2017

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

Cesta do Stredozeme

Diela pána pro­fe­so­ra Tolkiena majú po sve­te tisíc­ky fanú­ši­kov. Príbehy so silou myto­ló­gie a myš­lien­ka­mi, kto­ré majú nad­ča­so­vú hod­no­tu, spá­ja­jú… aj nás.

IstroCON & Comics Salón 2008

Oba tie­to CONy majú na Slovensku dlhú tra­dí­ciu. Comics Salón ako komerč­ný CON zame­ra­ný na Mangu a Anime a IstroCON ako kedy­si jedi­ný fan­ta­sy posi­ti­ve CON na Slovensku. Comics Salón je od začiat­ku orga­ni­zo­va­ný OZ AnimeCrew a od minu­lé­ho roku si toto OZ zobra­lo na sta­ros­ti aj IstroCON, kto­rý sa pod pôvod­nou orga­ni­zá­ci­ou konal napo­sle­dy v roku 2003. Tohoto roku to bol 5. roč­ník Comics Salónu a 21. roč­ník IstroCONu. Ako zme­nil tvár pod novým vede­ním? Boli napra­ve­né sta­ré chy­by? Aké boli nové pries­to­ry v Istropolise?

Majú aj LARPisti korbáče?

O tom, koľ­ko ľudí sa dá zohnať za 10 minút, pre­čo sa poobe­de po Bratislave pohy­bo­va­li ludia s meč­mi na kto­rých boli stuž­ky, pre­čo Morwenina mama odmiet­la výjsť z bytu a pre­čo sa opla­tí pamä­tať si, aký je deň. Čítajte ďalej a dozvie­te sa viac!