Na SlavCon 2018 príde Night King z Game of Thrones

Bratislavský fes­ti­val SlavCon 2018 bude mať ten­to rok uni­kát­ne­ho hos­ťa: Vladimíra Furdíka, slo­ven­ské­ho her­ca a kas­ka­dé­ra, kto­rý sa pre­slá­vil naj­mä úlo­hou hlav­nej zápor­nej posta­vy seriá­lu Game of Thrones – Night King. Do Bratislavy dora­zí v sobo­tu 5. mája a na mode­ro­va­nej bese­de poroz­prá­va nie­len o natá­ča­ní seriá­lu Game of Thrones, ale aj o svo­jom dlho­roč­nom pôso­be­ní v úlo­he kas­ka­dé­ra v rôz­nych fil­moch … Pokračovať v číta­ní „Na SlavCon 2018 prí­de Night King z Game of Thrones“

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

IstroCON & Comics Salón 2008

Oba tie­to CONy majú na Slovensku dlhú tra­dí­ciu. Comics Salón ako komerč­ný CON zame­ra­ný na Mangu a Anime a IstroCON ako kedy­si jedi­ný fan­ta­sy posi­ti­ve CON na Slovensku. Comics Salón je od začiat­ku orga­ni­zo­va­ný OZ AnimeCrew a od minu­lé­ho roku si toto OZ zobra­lo na sta­ros­ti aj IstroCON, kto­rý sa pod pôvod­nou orga­ni­zá­ci­ou konal napo­sle­dy v roku 2003. Tohoto roku to bol 5. roč­ník Comics Salónu a 21. roč­ník IstroCONu. Ako zme­nil tvár pod novým vede­ním? Boli napra­ve­né sta­ré chy­by? Aké boli nové pries­to­ry v Istropolise?

Majú aj LARPisti korbáče?

O tom, koľ­ko ľudí sa dá zohnať za 10 minút, pre­čo sa poobe­de po Bratislave pohy­bo­va­li ludia s meč­mi na kto­rých boli stuž­ky, pre­čo Morwenina mama odmiet­la výjsť z bytu a pre­čo sa opla­tí pamä­tať si, aký je deň. Čítajte ďalej a dozvie­te sa viac!