Preskočiť na obsah

Bitka na Vítkovej Hore

  • by

Dobrý deň, udat­ní bojovníci!

S rados­ťou by som Vám, chcel ozná­miť, že sa môže­te zúčast­niť bojov­ky Bitka na Vítkovej Hore.
Táto bojov­ka je pokra­čo­va­nie bojov­ky Bitka pri Grunwalde, kto­rá sa usku­toč­ni­la minu­lý rok na
Bratislavských Skautských Dňoch 2007.

Tento rok sa bojov­ka už nebu­de konať na BSD, ale o mesiac neskôr dňa 11.10.2008, čo je sobota.
Miesto kona­nia bojov­ky bude nad Mariánkou.
Viacej pod­rob­nos­tí sa dozvie­te na strán­ke http://​bsd​bo​jov​ka​.webz​dar​ma​.cz

Tak isto Vás pop­ro­sí­me o dochvíľ­nosť na regis­trá­ciu kto­rá sa začne o 8:30, čím sa bude dlhšie
regis­tro­vať, tým sa neskôr začne bojov­ka. Preto nesko­ré prí­cho­dy nebu­dú tolerované.
Ak máte neja­ký prob­lém pre­čo nemô­že­te skôr dojsť, vopred nám to musí­te ozná­miť na mail,
ale­bo tel čís­lo, čo sa dozvie­te na webo­vej strán­ke http://​bsd​bo​jov​ka​.webz​dar​ma​.cz/​b​o​j​o​v​k​a​.​p​h​p​?​t​e​x​t=6

Prihlasovanie na bojov­ku je už spus­te­né. Najlepšie je sa čo naj­skôr pri­hlá­siť aby Vám zosta­lo miesto,
lebo je obme­dze­ný počet účast­ní­kov na 250, tak sa popo­náh­ľaj­te a pri­hlás­te sa ešte dnes na
webo­vej strán­ke http://​bsd​bo​jov​ka​.webz​dar​ma​.cz/​b​o​j​o​v​k​a​.​p​h​p​?​t​e​x​t=5

Výber máte zo šty­roch strán, kde kaž­dá má svoj kos­tým. Je povin­né pri­niesť si so sebou kostým,
aby bojov­ka mala dobo­vú atmosféru.
Ukážky kos­tý­mov náj­de­te na strán­ke http://​bsd​bo​jov​ka​.webz​dar​ma​.cz/​b​o​j​o​v​k​a​.​p​h​p​?​t​e​x​t=3

Registračný popla­tok je – 50 – sk, bude sa pla­tiť na regis­trá­cii o 8:30

Na bojov­ke bude aj čapo­va­ná kofo­la, tak­že si bude­te môcť kúpiť.

Nezabudnite na bojov­ku zobrať aj svo­jich kama­rá­tov a dať via­ce­rým vedieť!
Tešíme sa na Vašu účasť!

S pozdra­vom

Frico
orga­ni­zá­tor bojov­ky spo­lu s Etwasom, Danteasom a Kodim