Preskočiť na obsah

Víkend s Bytovkou v Brne

Larp orga­ni­zá­tor­skej sku­pi­ny ERA zaví­ta 1.–2. novem­bra do Brna. Súčasťou bude prí­jem­né sobot­né pose­de­nie čechov a slo­vá­kov, na kto­ré ste všet­ci srdeč­ne pozvaní.
Bytovka je komor­ným lar­pom, s kto­rým ste sa moh­li zozná­miť už v Nitre či počas dru­hé­ho behu na Slavcone 2008 v Bratislave. Tí, kto­rí ste túto mož­nosť nevy­uži­li, máte teraz ďal­šiu šan­cu, tak ju nepremeškajte!!!
Víkend s Bytovkou je výsled­kom spo­lu­prá­ce sku­pín ERA a Court of Moravia.

Pozvánku a pod­rob­nej­šie infor­má­cie náj­de­te tu.