Preskočiť na obsah

Historický ples v Brně

Buďte vítá­ní na strán­kách sta­ro­dáv­né­ho ple­su Brna. Ples je pro všech­ny, jež láká pono­ři­ti sě a vychut­na­ti chví­li dáv­ných časuóv.

Chtěli bychu­om udr­že­ti sta­ro­dáv­nú atmo­sfé­ru – pro­to je vaša účast na ple­se pod­mí­něna kos­tý­mem zo sta­ro­dáv­na a sta­ro­dáv­no připomínajúcím.
Vítáni budiž ti, kto majú kos­tým sta­ro­dáv­ný neb fan­tas­tic­ký – ale vždy tako­vý – odpo­ví­da­jú­cí době stře­do­věké. Omezite se na dobu goti­ky a rene­san­ce. Pokud kos­tým nevlast­ní­te muoži­te si jej zapúj­či­ti za drob­ný peníz.

Vieme, žeť mno­zie z vás si jis­tě při­pi­jí na zdra­ví svo­je i všěch ostat­niech. Pokud si sebú při­ne­sěte vlast­nie dobo­vé nád­by na pitie, vytvři­te tiem dobo­vú atmo­sfé­ru a zís­ká­te malú pozornost.


Kedy? 8. novem­bra 2008
Kde? Sál SC Sýpka, Brno-Medlánky


Stránka akcie
Plagát