Preskočiť na obsah

Karavána – Ťaženie pre nováčikov (pozvánka)

  • by

Les:
Sneh sa ešte len začal topiť a moje ces­tič­ky, kto­ré si vyšlia­pa­la divá zver, sú pre ňu teraz len veľ­mi ťaž­ko schod­né. Je poma­ly nača­se pre­bu­diť sa do novej jari. Ľudia, kto­rí ma pro­sia o moju pria­zeň, mi násled­ne na to pri­ne­sú obet­né dary a ja ich odme­ním, pre­to­že ani túto zimu sa voči mne nija­ko nepre­vi­ni­li. Cítim, že v ich osa­de, kto­rú nazý­va­jú mes­to a kto­rá leží hlbo­ko vo mne, už pul­zu­je nový život. Nepotrvá dlho a vyšlú cezo mňa svo­ju sku­pi­nu, kto­rá sa pus­tí po mojich ces­tič­kách sme­rom k rie­ke a potom pop­ri jej bre­hu dole po prúde.

Sokol:
Ľudia, tie čud­né dvoj­no­hé tvo­ry bez krí­del, sa zasa plá­nu­jú vydať cez les na svo­ju kaž­do­roč­nú prvú jar­nú ces­tu. Na ich dre­ve­né zvie­ra­tá, kto­ré vola­jú vozy, nakla­da­jú to, čomu hovo­ria truh­li­ce, kto­ré sú plné krát­kych hru­bých koná­rov. Deti sa s nie­kto­rý­mi z nich celú zimu hrá­va­jú, videl som ich, keď som pre­lie­tal okolo.

Babka bylin­kár­ka:
Dieťa moje, nohy mi v zime zdre­ve­ne­li a všet­ky moje povin­nos­ti pad­li na tvo­ju hla­vu. Naučila si sa všet­ko, čo som ťa naučiť moh­la a teraz musíš ty ísť s ostat­ný­mi do krá­ľov­stva Sigel a pre­dať tam to, čo sme celú jeseň zbie­ra­li pre nich. Keď sa vrá­tiš, ja tu už mož­no nebu­dem, ale pamä­taj, die­ťa: Les je ten, čo nás chrá­ni a Les je ten, čo nám dáva. Nikdy mu neurob to, čo by si neuro­bi­la člo­ve­ku a člo­ve­ku zas nikdy neurob to, čo by si neuro­bi­la sebe. Potom tvo­je kro­ky budú pev­né ako kore­ne toho naj­tuh­šie­ho stromu.

Lord a jeho dcéra:
„Kiara, si moja jedi­ná dcé­ra a jedi­ný dedič. Môj čas sa už blí­ži, mož­no sa nedo­ži­jem budú­cej zimy.“
„Otče, neho­vor­te tak. Zdravie vám pred­sa stá­le dob­re slú­ži. Ešte dlho bude­te vlád­nuť nad naším Lesom.“
„Želal by som si, aby to bolo tak, no je mojou povin­nos­ťou zaru­čiť môj­ho násled­ní­ka. Rád by som pone­chal vlá­du tvo­jím rukám, no záko­ny tak nedovoľujú.“
„Čo teda navrhujete?“
„Musíš sa vydať, Kiara. Radil som sa s Lesom a ten mi pove­dal, aby som ťa poslal s kara­vá­nou do krá­ľov­stva Sigel. Tvoja ces­ta bude dlhá a nároč­ná, ale na jej kon­ci náj­deš svoj cieľ.“
„Pôjdem, otče, ak si to želáte.“

Tieň pohy­bu­jú­ci sa lesom:
Výborne, výbor­ne! Všetci a všet­ko je na svo­jom mies­te a moji dru­ho­via čaka­jú na moje zna­me­nie. Keď pas­ca zaklap­ne, kara­vá­na sa do cie­ľa svo­jej ces­ty urči­te nedos­ta­ne! Možno bude­me musieť obe­to­vať aj krv tej naiv­nej prin­cez­nič­ky, ale nie skôr, ako si ju poriad­ne zblíz­ka pre­hliad­ne­me! Možno bude o ňu mať záu­jem aj On, muhahahahahahahaaa!


Pozývame Vás na prvú predhernú akciu veľkej letnej hry, ktorá nesie názov Nix Suinna s podtitulom „Posledný drak“.

Akcia sa bude konať v oko­lí vyhliad­ko­vej veže

Ťaženie je zame­ra­né hlav­ne pre nová­či­kov (ale na svo­je si prí­du aj skú­se­nej­ší hrá­či), kto­rí si chcú skú­siť, aké je to stať sa aspoň na chví­ľu neo­hro­ze­ným bojov­ní­kom, sta­toč­ným rytie­rom, obrat­ným luko­strel­com, či moc­ným čaro­de­jom. Hrá sa for­mou adven­túr­ky, kde sú hrá­či vysla­ní v sku­pin­kách po her­nej tra­se, a rie­šia rôz­ne úlohy.

Čo Vás čaká?

Príjemne strá­ve­né chví­le v pro­stre­dí Košických lesov oko­lia výhliad­ko­vej veže, hádan­ky, úlo­hy, súbo­je, sta­rí, aj noví pria­te­lia a mno­ho ďalšieho.

Dátum kona­nia akcie je 19.3.2011
Začíname o 10:30

Program:
– uví­ta­nie hráčov
– hlav­ný prí­beh ťaženia
– po-her­né akcie (bojov­ka, cap­tu­re the flag, a pod…)

A ako sa k nám teda dosta­ne­te? MAPA

Odchod auto­bu­su č.29 zo zastáv­ky: Staničné námes­tie o 9:20 a 9:50 (potre­bu­je­te pol­ho­di­no­vý lís­tok MHD)

Vstup zdar­ma!

Tešíme sa na Vašu účasť.