Preskočiť na obsah

Križiaci – Askalon 1153

  • by

Nemáte radi zbra­ne tak ohyb­né, že sa s nimi dá udie­rať aj za roh? Nemáte radi špa­gá­to­vé hrad­by? Nemáte radi brá­nis­ká? Nemáte radi, keď vaša stra­na celú hru vyhrá­va a pre­hrá v záve­reč­nej bit­ke? Nemáte radi bojov­ky, na kto­rých to vyze­rá ako na mate­ma­tic­kej olym­piá­de? Nemáte radi, keď tú olym­piá­du aj tak vyhrá ten čo má lakeť ešte aj na bruchu?

Potom sú kri­žia­ci bit­ka pre vás.

Dreváreň, kto­rá ponú­ka reál­ne kuli­sy hra­dieb. A to vrá­ta­ne brá­ny, kto­rú je prak­tic­ky nemož­né vyra­ziť inak ako sku­toč­ným baranidlom.
Dreváreň, kto­rá je sama o sebe roz­ho­du­jú­cou bit­kou. Vyhráva tá stra­na, kto­rá je naozaj úspeš­nej­šia. O víťa­zo­vi sa môže roz­ho­do­vať nie­koľ­ko hodín, ale na dru­hej stra­ne môže byť do pol hodi­ny po bit­ke (nie však po akcii).
Dreváreň, na kto­rej nikto (ani veli­te­lia) nie je nesmr­teľ­ným fil­mo­vým hrdi­nom a zásah nepla­tí len vte­dy ak žiad­ny nie je.

Viac infor­má­cii o akcii na strán­ke http://​www​.hor​.sk/​k​r​i​z​i​aci