Preskočiť na obsah

SlavCon 2017 otvára prihlasovanie do programu

Priprav sa na bra­ti­slav­ský SlavCon, na kto­rom budú ten­to­raz hviez­dy žia­riť o čosi jas­nej­šie ako zvy­čaj­ne. Stretneme sa opäť 28. – 30. aprí­la ten­to­krát v DK Dúbravka s pod­ti­tu­lom POD HVIEZDNOU OBLOHOU.

SlavCon je zná­my kva­lit­ným prog­ra­mom, kto­rý tvo­ria dob­ro­voľ­ní­ci z radov pro­fe­si­oná­lov či nad­šen­cov. Preto aj ten­to rok verej­ne otvá­ra­me pri­hla­so­va­nie prog­ra­mu. Všetky dôle­ži­té infor­má­cie náj­deš na našej webo­vej strán­ke (www​.slav​con​.sk). Ak máš skve­lý nápad na pred­náš­ku či iný prog­ram, ale nie si si istý, či sa naň na SlavCone náj­de mies­to, prí­pad­ne poznáš zau­jí­ma­vé­ho pred­ná­ša­jú­ce­ho, kto­ré­ho by sme mali oslo­viť, nevá­haj nám napí­sať na slavcon@slavcon.sk, prí­pad­ne cez sprá­vu na našej face­bo­oko­vej strán­ke.

Večnú česť a slá­vu môžeš zís­kať nie­len pred­ná­ša­ním, ale aj účas­ťou v jed­nej z našich súťaží.

Kostýmoví nad­šen­ci ale aj cosp­la­y­eri by si nema­li nechať ujsť prí­le­ži­tosť zúčast­niť sa kos­tý­mo­vej súťa­že pria­mo na fes­ti­va­le. Ak aj nevyh­rá­te, bude­te mať aspoň šan­cu pred­viesť ten kúsok, na kto­rý ste pol­ro­ka s trpez­li­vos­ťou pri­ší­va­li mili­ón korá­li­kov s polo­vi­cou rodi­ny a prá­ve my to oceníme ;).

Tí z vás, čo radi pra­cu­jú so slo­va­mi, môžu svo­je výtvo­ry a seba­ve­do­mie pod­ro­biť skúš­ke našej poro­ty lite­rár­nej súťa­že. Nezarobíš pred­sa mili­ó­ny, keď to držíš v šuf­lí­ku a kaž­dá kon­štruk­tív­na kri­ti­ka pomô­že. Netreba zabú­dať ani na výtvar­nú súťaž. Skúsiť šťas­tie a pred­viesť svo­je este­tic­ké cíte­nie môžeš, či už pre­fe­ru­ješ ceruz­ku, maľ­bu ale­bo digi­tal art.

Všetky dôle­ži­té infor­má­cie náj­deš na www​.slav​con​.sk a na čokoľ­vek iné sa nás sta­čí spýtať.

Tešíme sa na všetkých!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.