Con-ec 5 žije

Kdo jste byli na minu­lých roč­ní­cích, již víte co máte čekat a pro vás ostat­ní, může­te se těšit na něko­lik sou­běž­ných linií prog­ra­mů (sci-fi, fan­ta­sy, Military, lite­ra­tu­ra, horor, Asie, komiks, ste­am­punk a tra­dič­ní mani­fest fan­tas­ti­ky). Množství komor­ních lar­pů a rpg her.

Lotrcon

Milí fan­ta­zá­ci, elfo­vé, skře­ti a jiné bytos­ti vysky­tu­jí­cí se v čes­kých a slo­ven­ských luzích a hájích.
Tímto bych vám chtěl před­sta­vit akci s náz­vem LOTRCON.