Preskočiť na obsah

Na SlavCon 2018 príde Night King z Game of Thrones

Bratislavský fes­ti­val SlavCon 2018 bude mať ten­to rok uni­kát­ne­ho hos­ťa: Vladimíra Furdíka, slo­ven­ské­ho her­ca a kas­ka­dé­ra, kto­rý sa pre­slá­vil naj­mä úlo­hou hlav­nej zápor­nej posta­vy seriá­lu Game of Thrones – Night King. Do Bratislavy dora­zí v sobo­tu 5. mája a na mode­ro­va­nej bese­de poroz­prá­va nie­len o natá­ča­ní seriá­lu Game of Thrones, ale aj o svo­jom dlho­roč­nom pôso­be­ní v úlo­he kas­ka­dé­ra v rôz­nych fil­moch od Prince of Persia po Jamesa Bonda.

SlavCon je fes­ti­val fan­ta­sy, sci­fi, his­tó­rie, pop­kul­tú­ry a hier, kto­rý sa usku­toč­ní 4. – 6. mája v pries­to­roch DK Dúbravka. V nie­koľ­kých súbež­ných líniách ponú­ka náv­štev­ní­kom pred­náš­ky na ich obľú­be­né témy, ale aj inte­rak­tív­nej­šie for­my prog­ra­mu, ako sú works­ho­py, súťa­že, dis­ku­sie, celo­fes­ti­va­lo­vá hra Víkend na Rokforte či her­ňa spo­lo­čen­ských hier.

Dvanásty roč­ník sa nesie v zna­me­ní témy “Na vlnách a pod vlna­mi”, vypo­čuť si pre­to môže­te roz­prá­va­nie Františky Vrbenskej o pirá­toch európ­skych vôd ale­bo sa dozve­dieť nie­čo o úlo­he vody v myto­ló­gii, komik­soch, ale aj vo sve­te J.R.R. Tolkiena. Na fes­ti­va­le sa stret­ne­te aj so zná­my­mi spi­so­va­teľ­mi, ako naprí­klad Petrou Neomillnerovou, Jiřím Walkerom Procházkom, Ondrejom Hercom či Leonardom Medekom, ale aj s vychá­dza­jú­ci­mi hviez­da­mi Martinom Hatalom a Valentínou Sedilekovou. Po desia­tich rokoch sa opäť vra­cia­me k horo­ro­vej línii, v kto­rej je hlav­ným lákad­lom Peter Konečný so svo­jou Nocou naj­sil­nej­ších horo­ro­vých filmov.

Súčasťou podu­ja­tia je aj pes­trý sprie­vod­ný prog­ram pred DK Dúbravkou, ako je his­to­ric­ký tábor a luko­stre­lec­ká strel­ni­ca, netra­dič­ný posta­po­ka­lip­tic­ký tábor, tré­ning Metlobalu s tímom Pressburg Phantoms či works­hop his­to­ric­ké­ho tan­ca. Vo večer­nom prog­ra­me sa môže­te tešiť na kon­cert kape­ly Corr a ohňo­vú show sku­pi­ny Dreamdancers. Viac náj­de­te na www​.slav​con​.sk/​p​r​o​g​ram.

Vstupenku na fes­ti­val si môže­te kúpiť pria­mo na mies­te za 15€ na celé tri dni, ale­bo v pred­pre­da­ji za 12,50€ onli­ne či v pre­daj­ni Madmaxonshop na Heydukovej 5 v Bratislave až do 1. 5. 2018.

Festival SlavCon 2018 orga­ni­zu­je OZ Spoločenstvo Tolkiena a OZ Sci-Fi Guide v spo­lu­prá­ci s Mestskou čas­ťou Bratislava – Dúbravka. Na jeho príp­ra­ve sa podie­ľa­jú dob­ro­voľ­ní­ci bez náro­ku na odme­nu. Za finanč­nú pomoc ďaku­je­me Nadačnému fon­du Telekom pri Nadácii Pontis.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.