Preskočiť na obsah

Post-Apo Bunker: Nová lokačka v Rači

  • by

Chceli by ste viac post-apo akcií na Slovensku, ale máte prob­lém nájsť vhod­né mies­to? Náš nový pro­jekt vám môže pomôcť!

Nad račian­sky­mi vinoh­rad­mi sa skrý­va sta­rý vojen­ský bun­ker, ide­ál­ny na LARPy. Okolie bun­kru posled­ných 10 rokov zaras­ta­lo, až kým pri­po­mí­na­lo neprie­chod­nú džun­gľu. V istom bode sa dovnút­ra nasťa­ho­va­li bez­do­mov­ci, až kým ich 3 roky doza­du nad­šen­ci Geocachingu, hľa­da­jú­ci umiest­ne­nie pre svoj cache, z bun­kru nevymk­li. Posledné tri roky tak v bun­kri tak­mer nikto nebol, ale bor­de­lu tam osta­lo viac než dosť.

Posledných pár mesia­cov sme bojo­va­li s prí­ro­dou, upra­vo­va­li sva­hy, vyná­ša­li bor­del a čis­ti­li všet­ky vnú­tor­né plo­chy. Po desiat­kach hodín prá­ce, hore vyre­za­né­ho kro­via, 30 vre­ciach špi­ny a 6 lit­roch Sava sme bun­ker dosta­li do sta­vu v kto­rom by sa dal orga­ni­zo­vať LARP.

Kto sme?

OZ PanzerHauz: Marko Bednárik, Matej Hlavatý a Klára Homzová

Kde to je?

Tesne nad Račou (Bratislava), 15 minút chô­dze od zastáv­ky Hybešova. Priamo pod poze­mok sa dá prí­sť autom, ale ces­ty sú mies­ta­mi dosť strmé.

https://​goo​.gl/​m​a​p​s​/​q​T​4​t​d​8​A​9​o​iL2

Ako to vyzerá?

Bunker a poze­mok na kto­rom sto­jí sú súkrom­né vlast­níc­tvo Marka. Pozemok má 13 árov, zo spod­nej čas­ti je ohra­ni­če­ný ces­tou a vinoh­ra­dom, zo západ­nej plo­tom a ved­ľaj­ším pozem­kom, z hor­nej ďal­šou ces­tou, za kto­rou pokra­ču­je otvo­re­ný les.

Bunker leží v spod­nej tre­ti­ne, kto­rá je momen­tál­ne vyko­se­ná. Stredná tre­ti­na je stá­le zaras­te­ná džun­gľou, v kto­rej plá­nu­je­me na najb­liž­ších bri­gá­dach spra­viť ces­tič­ky a even­tu­ál­ne sa jej mož­no zba­viť úpl­ne. Horná tre­ti­na je čis­tá, nachá­dza­jú sa tam malé kamen­né tera­sy – ide­ál­ne na stav­bu dru­hé­ho tábo­ra – a za les­nou ces­tou ply­nu­le pokra­ču­je do lesa.

 

dav

Momentálne sa na poze­mok zmes­tí max 20 ľudí na viac­dňo­vú / 30 ľudí na jed­no­dňo­vú akciu.

Bunker samot­ný má dve miest­nos­ti, vchod vedie do zadnej miest­nos­ti, v pred­nej sú tri strieľ­ne. Kapacita je cca 10 ľudí max, 6 v pohodlí.

dav

Aktuálny stav

Všetky sto­py po pre­doš­lých oby­va­te­ľoch sme vypra­ta­li, miest­nos­ti vydrh­li a vyde­zin­fi­ko­va­li lit­ra­mi Sava. Momentálne sú miest­nos­ti prázd­ne, v blíz­kej dobe by sme ale chce­li zabez­pe­čiť skrin­ky, vešia­ky, polič­ky a pod.

Dajte nám vedieť v komen­tá­roch aké máte oča­ká­va­nia na výba­vu, prí­pad­ne ak máte náby­tok a nára­die kto­ré by sa hodili.

Na pozem­ku nie je zdroj vody, aj cha­tá­ri v oblas­ti si ju dová­ža­jú, ale­bo zbie­ra­jú daž­ďo­vú. Pri kaž­dej ces­te autom sa sna­ží­me doviezť fľa­še s vodou kto­ré nechá­va­me v bun­kri a pre­ve­ru­je­me mož­nosť pou­ži­tia verej­nej stud­ne v okolí.

Elektrina na pozem­ku zatiaľ nie je, ale vyba­vu­je­me ben­zí­no­vý gene­rá­tor kto­rý sa umiest­ni pred bun­ker, ale­bo na strechu.

Bunker sa dá zamknúť tak kva­lit­ne, že garan­tu­je­me že k veciam ulo­že­ným vo vnút­ri sa nikto nedostane.

Brigády

V bun­kri aj na pozem­ku je stá­le kopa prá­ce ešte na tucet bri­gád. V bun­kri tre­ba zatme­liť die­ry, omiet­nuť ste­ny, stiah­nuť vlh­kosť, nain­šta­lo­vať osvet­le­nie, náby­tok, prí­pad­ne aj piec­ku. Na pozem­ku sú stá­le veľ­ké plo­chy buri­ny a kro­via kto­ré tre­ba vyčis­tiť, upra­viť terén (vyrov­nať, odstrá­niť sklo, kame­ne a hru­bé kore­ne), spev­niť tera­sy, posta­viť zákla­dy tábo­rov a kadi­bú­du, oplo­tiť poze­mok a natiah­nuť cel­to­vi­nu na plot so susedom.

 

Na bri­gá­du je víta­ný kaž­dý, prá­ca sa náj­de. Odmeníme vás nie len pek­ným slo­vom, ale hlav­ne kre­di­tom na účasť na všet­kých akciách orga­ni­zo­va­ných v PanzerHauze.

Ak máte záu­jem orga­ni­zo­vať vlast­nú akciu, nevá­haj­te nás kon­tak­to­vať už teraz. Momentálne vyba­vu­je­me regis­trá­ciu náš­ho OZ, finan­co­va­nie a detai­ly ohľa­dom orga­ni­zá­cie even­tov, ale prvé akcie môž­te oča­ká­vať snáď už ten­to rok.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.