Preskočiť na obsah

LarpFest 2010 v Bratislave

Ako ste si už iste všim­li z nad­pi­su, ten­to roč­ník LarpFestu chys­tá­me v Bratislave. Predbežný dátum je cez víkend 15. – 17. októb­ra, tak si ho zapíš­te do kalen­dá­rov, pre­to­že ten­to roč­ník nech­ce­te zmeškať 🙂

Presné mies­to ešte nie je zná­me, roz­ho­du­je­me sa medzi via­ce­rý­mi loka­li­ta­mi, ale dosta­toč­ne včas vám dáme vedieť. Samozrejme prie­bež­ne bude­me infor­mo­vať o rôz­nych novin­kách, tak­že ak nech­ce­te nič zmeš­kať, sle­duj­te nášu fan­pa­ge na face­bo­oku, twit­ter, či rss kanál.

Budeme tiež radi ak by ste sa chce­li zapo­jiť do prog­ra­mu – či už neja­kou pred­náš­kou, works­ho­pom, komor­ným lar­pom, ale­bo nie­čím úpl­ne novým, netra­dič­ným. Aj keď sa chce­te zapo­jiť a nevie­te ešte ako, pora­dí­me. LarpFest je mies­to, kde sa kre­a­ti­vi­te medze nekladú!

Tešíme sa na vás,

orga­ni­zá­tor­ský tím LF 2010.

Viac infor­má­cií na strán­ke LarpFestu