Preskočiť na obsah

Noc Legiend a bájí v predvečer dňa vš. svätých

  • by

Do mes­ta opäť raz pri­chá­dza pras­ta­rý pút­nik tak tajom­ný, a tak pras­ta­rý, že aj čas zabu­dol, kto sa ukrý­va pod bie­lou tvá­rou, napo­div zacho­va­lou v mra­ze času. Putoval mno­hý­mi mies­ta­mi, dlhý­mi ces­ta­mi, aby napl­nil pro­roc­tvo, kto­ré v čase bolo ľud­stvom zabud­nu­té. Zastavil sa upro­stred mes­ta,… náš­ho mes­ta Košice a rie­kol…: „Zvolávam všet­ky bytos­ti toho­to sve­ta, odľah­lých sfér, bytos­ti dob­ré aj zlé, elfov, trpas­lí­kov, čaro­de­jov, čaro­dej­ky, boso­rá­kov aj bosor­ky, upí­rov, vlkod­la­kov, víly, tak ako aj všet­ky magic­ké, či nema­gic­ké tvo­ry… Povstaňte, a vyj­di­te do šera ulíc v pred­ve­čer dňa všet­kých svä­tých. Táto noc je Vaša…“

Príďte a pomôž­te obno­viť sta­rú tra­dí­ciu, kto­rá pred rok­mi zanikla.

Pozývame vás už síce na tre­tí, ale pop­rav­de na prvý orga­ni­zo­va­ný roč­ník Noci legiend.

Kostýmová povin­nosť je vyso­ká, avšak môže­te hrať čokoľ­vek Vás napadne.

Žáner je nasta­ve­ný na čokoľ­vek tem­né, magic­ké, ale­bo upír­ske, čokoľ­vek čo nahá­ňa hrô­zu, ale­bo pôso­bí tajomne. 🙂

Tešíme sa na Vašu účasť.