Cesta dlouhým dnem do noci

Cesta dlou­hým dnem do noci je prv­ní čes­ký (veřej­ně pre­zen­to­va­ný) larp, kte­rý si svo­ji před­lo­hu našel v diva­del­ní hře. Nečerpá z ní pou­ze téma a atmo­sfé­ru, ale i svým způso­bem prá­ce s rolí celý larp sku­teč­ně přib­li­žu­je diva­del­ní­mu kusu.

Majú aj LARPisti korbáče?

O tom, koľ­ko ľudí sa dá zohnať za 10 minút, pre­čo sa poobe­de po Bratislave pohy­bo­va­li ludia s meč­mi na kto­rých boli stuž­ky, pre­čo Morwenina mama odmiet­la výjsť z bytu a pre­čo sa opla­tí pamä­tať si, aký je deň. Čítajte ďalej a dozvie­te sa viac!

LARPy v časopise Týždeň

Radi by sme vás upo­zor­ni­li na ten­to člá­nok http://​tyz​den​.sk/​s​k​/​f​e​n​o​m​e​n​/​l​a​r​p​.​php, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v naj­nov­šom čís­le časo­pi­su .týž­deň. Jeden z redak­to­rov toh­to týž­den­ní­ka sa zúčast­nil nami orga­ni­zo­va­né­ho LARPu a roz­ho­dol sa o našom poči­ne a tiež o LARPe, ako moder­nej for­me zába­vy napí­sať rela­tív­ne obsiah­ly člá­nok.

Projekt ARCHA – Video

Komorný LARP Projekt ARCHA je už neja­ký ten týž­deň za nami a dnes vám všet­kým koneč­ne pri­ná­ša­me krát­ke video z hry. Veríme, že by moh­lo pote­šiť hrá­čov ako pek­ná spo­mien­ka na ató­mo­vý kryt a na uda­los­ti z Augusta 2018. Nezúčastneným ten­to krát­ky klip mož­no aspoň tro­chu pri­blí­ži atmo­sfé­ru hry samot­nej.

Projekt ARCHA

Bylo 10. říj­na, když mi doš­la od Bia pozván­ka na larp s náz­vem pro­jekt Archa. Lákal na nevšed­ní komor­ní záži­tek z pros­tře­dí jader­né­ho kry­tu v okam­ži­ku, kdy se schy­lu­je k III. světo­vé vál­ce. Lehce futu­ris­tic­ký pří­běh z roku 2008, ve kte­rém půj­de o pře­ži­tí, osob­ní pro­žit a tro­chu nefal­šo­va­né osob­ně kaka­vo­vé atmo­sfé­ry.