Majú aj LARPisti korbáče?

O tom, koľ­ko ľudí sa dá zohnať za 10 minút, pre­čo sa poobe­de po Bratislave pohy­bo­va­li ludia s meč­mi na kto­rých boli stuž­ky, pre­čo Morwenina mama odmiet­la výjsť z bytu a pre­čo sa opla­tí pamä­tať si, aký je deň. Čítajte ďalej a dozvie­te sa viac!

LARPy v časopise Týždeň

Radi by sme vás upo­zor­ni­li na ten­to člá­nok http://​tyz​den​.sk/​s​k​/​f​e​n​o​m​e​n​/​l​a​r​p​.​php, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v naj­nov­šom čís­le časo­pi­su .týž­deň. Jeden z redak­to­rov toh­to týž­den­ní­ka sa zúčast­nil nami orga­ni­zo­va­né­ho LARPu a roz­ho­dol sa o našom poči­ne a tiež o LARPe, ako moder­nej for­me zába­vy napí­sať rela­tív­ne obsiah­ly člá­nok.

Projekt ARCHA – Video

Komorný LARP Projekt ARCHA je už neja­ký ten týž­deň za nami a dnes vám všet­kým koneč­ne pri­ná­ša­me krát­ke video z hry. Veríme, že by moh­lo pote­šiť hrá­čov ako pek­ná spo­mien­ka na ató­mo­vý kryt a na uda­los­ti z Augusta 2018. Nezúčastneným ten­to krát­ky klip mož­no aspoň tro­chu pri­blí­ži atmo­sfé­ru hry samot­nej.

Projekt ARCHA

Bylo 10. říj­na, když mi doš­la od Bia pozván­ka na larp s náz­vem pro­jekt Archa. Lákal na nevšed­ní komor­ní záži­tek z pros­tře­dí jader­né­ho kry­tu v okam­ži­ku, kdy se schy­lu­je k III. světo­vé vál­ce. Lehce futu­ris­tic­ký pří­běh z roku 2008, ve kte­rém půj­de o pře­ži­tí, osob­ní pro­žit a tro­chu nefal­šo­va­né osob­ně kaka­vo­vé atmo­sfé­ry.

Jeruzalem 1192: Pod páľavou slnka

V čase, keď celé Slovensko sto­na­lo od horú­ča­vy: chod­com sa nohy bori­li po člen­ky do asfal­tu a čoko­lá­dy drža­li v obch­doch pri zmrz­li­ne,
pre­be­hol toh­to­roč­ný Dobrofanth. Vysoké tep­lo­ty sa nevyh­li ani Krásnohorskému pod­hra­diu, hru však neob­me­dzi­li. Ba naopak – výbor­ne
dokres­ľo­va­li kuli­su. Hráči tak mali mož­nosť pred­sta­viť si vypra­hnu­té kon­či­ny juho­vý­chod­né­ho Stredomoria. Čo sa teda v Jeruzaleme dia­lo?