Preskočiť na obsah

Recenzie

Spätná väz­ba k hrám, fil­mom, kni­hám, vedec­kým štú­diám, orga­ni­zač­ným sku­pi­nám ale­bo hráčom.

Cesta dlouhým dnem do noci

Cesta dlou­hým dnem do noci je prv­ní čes­ký (veřej­ně pre­zen­to­va­ný) larp, kte­rý si svo­ji před­lo­hu našel v diva­del­ní hře. Nečerpá z ní pou­ze téma a atmo­sfé­ru, ale i svým způso­bem prá­ce s rolí celý larp sku­teč­ně přib­li­žu­je diva­del­ní­mu kusu.

Vražda v saloonu „U prérijní růže“

Saloon se odeh­rá­vá v obdo­bí Divokého zápa­du v malém měs­teč­ku příz­nač­ně nazva­ném Smalltown. Zde má dojít k pro­de­ji pozem­ku. A to ne leda­ja­ké­ho. Ve hře je hod­ně, neboť se na něm nachá­zí zdroj vody. Komu však připadne?

Sborník z larpové konference Odraz zveřejněn

Pořadatelé prv­ní čes­ké lar­po­vé kon­fe­ren­ce Odraz zve­řej­ni­li jeden z hlav­ních výstu­pů akce – sbor­ník člán­ků, kte­ré obsa­hem pos­ti­hu­jí něk­te­rá před­ná­še­ná témata.

Majú aj LARPisti korbáče?

O tom, koľ­ko ľudí sa dá zohnať za 10 minút, pre­čo sa poobe­de po Bratislave pohy­bo­va­li ludia s meč­mi na kto­rých boli stuž­ky, pre­čo Morwenina mama odmiet­la výjsť z bytu a pre­čo sa opla­tí pamä­tať si, aký je deň. Čítajte ďalej a dozvie­te sa viac!

LARPy v časopise Týždeň

  • by

Radi by sme vás upo­zor­ni­li na ten­to člá­nok http://​tyz​den​.sk/​s​k​/​f​e​n​o​m​e​n​/​l​a​r​p​.​php, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v naj­nov­šom čís­le časo­pi­su .týž­deň. Jeden z redak­to­rov toh­to týž­den­ní­ka sa zúčast­nil nami orga­ni­zo­va­né­ho LARPu a roz­ho­dol sa o našom poči­ne a tiež o LARPe, ako moder­nej for­me zába­vy napí­sať rela­tív­ne obsiah­ly článok.

Ťaženie pre nováčikov v Košiciach

  • by

Ako už býva po akciách zvy­kom, pat­rí sa čo-to zbi­lan­co­vať. Hľadajú sa pre­to odpo­ve­de na otáz­ky ako napr. „bolo dosť ľudí, uká­za­li sa neja­ké nové tvá­re, boli všet­ci spo­koj­ní, panu­je eufó­ria z dob­re vyko­na­nej práce“…

História SLADu

Pohľad späť na his­tó­riu a vývoj náš­ho pre­dra­hé­ho por­tá­lu SLAD​.sk.

Moriel

  • by

Report z dru­hé­ho die­lu akcie pre nováčikov.

Projekt ARCHA – Video

  • by

Komorný LARP Projekt ARCHA je už neja­ký ten týž­deň za nami a dnes vám všet­kým koneč­ne pri­ná­ša­me krát­ke video z hry. Veríme, že by moh­lo pote­šiť hrá­čov ako pek­ná spo­mien­ka na ató­mo­vý kryt a na uda­los­ti z Augusta 2018. Nezúčastneným ten­to krát­ky klip mož­no aspoň tro­chu pri­blí­ži atmo­sfé­ru hry samotnej.