Preskočiť na obsah

LARPy v časopise Týždeň

  • by

Milí pria­te­lia,

hrá­či a orga­ni­zá­to­ri LARPov. Radi by sme vás upo­zor­ni­li na ten­to člá­nok http://​tyz​den​.sk/​s​k​/​f​e​n​o​m​e​n​/​l​a​r​p​.​php, kto­rý bol uve­rej­ne­ný v naj­nov­šom čís­le časo­pi­su .týž­deň. Jeden z redak­to­rov toh­to týž­den­ní­ka sa zúčast­nil nami orga­ni­zo­va­né­ho LARPu a roz­ho­dol sa o našom poči­ne a tiež o LARPe, ako moder­nej for­me zába­vy napí­sať rela­tív­ne obsiah­ly článok.

Hodnotenie člán­ku nechá­va­me samoz­rej­me na vás. My sme však veľ­mi radi a verí­me, že také­to člán­ky pomô­žu našej komu­ni­te. Aby LARPy v našich kon­či­nách oslo­vo­va­li stá­le viac ľudí, aby naša obľú­be­ná voľ­no­ča­so­vá akti­vi­ta nachá­dza­la nových a nových priaznivcov.
Prajeme vám per­fekt­nú LARPovú sezó­nu 2008.

OK Productions, BHW+W Productions.