Preskočiť na obsah

Sborník z larpové konference Odraz zveřejněn

Pořadatelé prv­ní čes­ké lar­po­vé kon­fe­ren­ce Odraz zve­řej­ni­li jeden z hlav­ních výstu­pů akce – sbor­ník člán­ků, kte­ré obsa­hem pos­ti­hu­jí něk­te­rá před­ná­še­ná téma­ta. Jedná se o prv­ní pub­li­ka­ci čes­ko­slo­ven­ské lar­po­vé teorie, kte­rá je sděl­ná pro širo­ké spek­trum lar­po­vých nadšenců.
Více infor­ma­cí i odkaz na sta­že­ní nale­zen­te v člán­ku na Larpy​.cz